Mier­notę na­leży po­pierać - o włas­nych siłach da­leko nie zajdzie.


mier­notę-na­ży-po­pierać- o włas­nych-łach-da­leko-nie zajdzie
władysław piekarskimier­notęna­leżypo­pierać o włas­nychsiłachda­lekonie zajdziemier­notę na­leżyna­leży po­pierać o włas­nych siłachsiłach da­lekoda­leko nie zajdziemier­notę na­leży po­pierać o włas­nych siłach da­lekosiłach da­leko nie zajdzie o włas­nych siłach da­leko nie zajdzie

Nie opieraj się na włas­nych siłach, ale za­sadź moc­no pod­sta­wy swej nadziei w Bogu.po­kazu­jesz zdjęcie łóżka że ni­by że aż tak a ja to­bie USG brzucha i opis: mo­tyli brak a ty da­lej py­tasz natrętnie czy doszłaś mo­ja miła od­po­wiadam jak umiem najgrzeczniej owszem doszłam o włas­nych siłach Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności.Wy­bit­ne umysły są zaw­sze gwałtow­nie ata­kowa­ne przez mier­no­ty, którym trud­no pojąć, że ktoś może odmówić śle­pego hołdo­wania pa­nującym przesądom, de­cydując się w za­mian na od­ważne i uczci­we głosze­nie włas­nych poglądów.Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi.