Mier­notę na­leży po­pierać - o włas­nych siłach da­leko nie zajdzie.


mier­notę-na­ży-po­pierać- o włas­nych-łach-da­leko-nie zajdzie
władysław piekarskimier­notęna­leżypo­pierać o włas­nychsiłachda­lekonie zajdziemier­notę na­leżyna­leży po­pierać o włas­nych siłachsiłach da­lekoda­leko nie zajdziemier­notę na­leży po­pierać o włas­nych siłach da­lekosiłach da­leko nie zajdzie o włas­nych siłach da­leko nie zajdzie

Nie opieraj się na włas­nych siłach, ale za­sadź moc­no pod­sta­wy swej nadziei w Bogu. -Tomasz à Kempis
nie-opieraj ę-na włas­nych-łach-ale-za­sadź-moc­no-pod­sta­wy-swej-nadziei-w bogu
Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec
Życie-człowieka-od pew­ne­go-wieku-składa ę-z włas­nych-trosk-i włas­nych-przy­jem­noś-na sta­rość-zaś- z włas­nych-trosk
 i w pew­nych-mo­men­tach-włas­ne­go-życia-pot­ra­fisz-za­wieść-oso­by-na których-ci za­ży- - 
Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi. -Walt Whitman
wzo­rowa­nie ę-na in­nych-uz­na­nych-twórcach-to nic-zdrożne­go-to naj­lep­szy-zna­ny-mi sposób-na rozwój-włas­ne­go-­len­