Mier­nych poetów nikt nie zna, dob­rych - niewielu.


mier­nych-poetów-nikt-nie zna-dob­rych- niewielu
tacytmier­nychpoetówniktnie znadob­rych niewielumier­nych poetówpoetów niktnikt nie znamier­nych poetów niktpoetów nikt nie znamier­nych poetów nikt nie zna

Miernych poetów nikt nie zna, dobrych - niewielu.Dob­rych ludzi nikt nie zapomina.Wielu chce za­pisać się na kar­tach his­to­rii, niewielu jed­nak uda­je się to zro­bić na jej dob­rych stronach.Niewielu z nas pot­ra­fi znieść dob­ro­byt. In­nych ludzi, rzecz jasna.Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.