Mierz siły na zamiary, Nie zamiar podług sił.


mierz-ły-na-zamiary-nie-zamiar-podług-ł
adam mickiewiczmierzsiłynazamiaryniezamiarpodługsiłmierz siłysiły nana zamiarynie zamiarzamiar podługpodług siłmierz siły nasiły na zamiarynie zamiar podługzamiar podług siłmierz siły na zamiarynie zamiar podług sił

Mierz zamiary na domiary.Nie mierz bycia zajętym. Nie mierz działania. Mierz dokonania. Znaczenie ma nie tyle, co ludzie robią, ale co faktycznie zostaje zrobioneNikt nie pot­ra­fi opi­sać cudze­go doświad­cze­nia. I tyl­ko o so­bie się pisze, kiedy się pisze podług Apo­loniu­sza czy podług Ce­zare­go Fran­ka. Zaw­sze będzie podług mnie...Mierz siły na za­miary, lecz nie reali­zuj za­miarów na siłę.Większość zla na świecie pochodzi stąd, że ludzie mierzą siły na zamiary. Planują budowę wielkich gmachów, a fundamentom poświęcają tyle pracy, ile wymaga zbudowanie byle chałupy.