mil­czą owieczki pas­terz wsłuchu­je ciszy jak na złość losu  


mil­czą-owieczki-­terz-wsłuchu­-ciszy-jak-na złość-losu- 
cykammil­cząowieczkipas­terzwsłuchu­jeciszyjakna złośćlosu mil­czą owieczkiowieczki pas­terzpas­terz wsłuchu­jewsłuchu­je ciszyciszy jakjak na złośćna złość losulosu  mil­czą owieczki pas­terzowieczki pas­terz wsłuchu­jepas­terz wsłuchu­je ciszywsłuchu­je ciszy jakciszy jak na złośćjak na złość losuna złość losu  mil­czą owieczki pas­terz wsłuchu­jeowieczki pas­terz wsłuchu­je ciszypas­terz wsłuchu­je ciszy jakwsłuchu­je ciszy jak na złośćciszy jak na złość losujak na złość losu  mil­czą owieczki pas­terz wsłuchu­je ciszyowieczki pas­terz wsłuchu­je ciszy jakpas­terz wsłuchu­je ciszy jak na złośćwsłuchu­je ciszy jak na złość losuciszy jak na złość losu  

Dob­ry pas­terz szu­ka za­ginionej owieczki....zły pas­terz przez­nacza je­den pro­cent na straty Gdy błądzi pas­terz, błądzi za nim trzoda.Mil­cze­nie jest neutralne Cza­sami cisza za­powiada nagłą eufo­rie ,szczęście, radość Al­bo przyk­rość ból upo­korze­nie złość smutek Złość złością - na złość dob­ro­cią poczęstuj­my. Wspaniałomyślność. Krys­ty­na Sz. 26.01.2015r.Wiesz, nieraz myślę so­bie, że to lek­ka prze­sada gdy mil­cze­nie przys­tra­jamy złotem. Po cza­sie może się oka­zać, że ta cisza, to tyl­ko zar­dze­wiała blacha, niemająca nic wspólne­go ze złotem. Wiem, nieraz bra­kuje słów szczególnie gdy myśli zap­rzątnięte...aczkol­wiek złoto jest szlachet­ne i wy­daje się dużym nietak­tem gdy nim za­tyka­my dziury niez­reczne­go mil­cze­nia lub ciszy pow­stałej w wy­niku niekon­tro­lowa­nego wybuchu.