Mil­cze­nie jest jak bom­ba ''zbroi się''- tym spo­sobem wydłuża katusze, aż z cza­sem nies­podziewa­nie wy­bucha salwą słów... Krys­ty­na A.Sz. 09.06.2016r. inspiracja 


mil­cze­nie-jest jak bom­ba-''zbroi-ę''-tym-spo­sobem-wydłuża-katusze-aż-z cza­sem-nies­podziewa­nie-wy­bucha-salwą-słów
krystamil­cze­niejest jak bom­ba''zbroisię''tymspo­sobemwydłużakatuszez cza­semnies­podziewa­niewy­buchasalwąsłówkrys­ty­naasz09062016rinspiracja mil­cze­nie jest jak bom­bajest jak bom­ba ''zbroizbroi siętym spo­sobemspo­sobem wydłużawydłuża katuszeaż z cza­semz cza­sem nies­podziewa­nienies­podziewa­nie wy­buchawy­bucha salwąsalwą słówsłów krys­ty­namil­cze­nie jest jak bom­ba ''zbroijest jak bom­ba ''zbroi siętym spo­sobem wydłużaspo­sobem wydłuża katuszeaż z cza­sem nies­podziewa­niez cza­sem nies­podziewa­nie wy­buchanies­podziewa­nie wy­bucha salwąwy­bucha salwą słówsalwą słów krys­ty­na

Cza­sem mil­cze­nie tworzy praw­dziwą roz­mowę między przy­jaciółmi. Bo nie zawsze liczą się słowa, lecz to, co chce się po­wie­dzieć bez słów. -Margaret Lee Runbeck
cza­sem-mil­cze­nie-tworzy-praw­dziwą-roz­mowę-między-przy­jaciółmi-bo nie zawsze-liczą ę-słowa-lecz-to-co chce ę-po­wie­dzieć
Sen sta­je się śmier­cią. Mil­cze­nie wy­bucha szlochem milczenia. -Jan Paweł Krasnodębski
sen-sta­ ę-śmier­ą-mil­cze­nie wy­bucha-szlochem-milczenia