Mil­cze­nie jest neutralne Cza­sami cisza za­powiada nagłą eufo­rie ,szczęście, radość Al­bo przyk­rość ból upo­korze­nie złość smutek 


mil­cze­nie-jest neutralne-cza­sami-cisza-za­powiada-nagłą-eufo­rie-szczęście-radość-al­bo-przyk­rość-ból-upo­korze­nie-złość
intrygamil­cze­niejest neutralnecza­samiciszaza­powiadanagłąeufo­rieszczęścieradośćal­boprzyk­rośćbólupo­korze­niezłośćsmutek mil­cze­nie jest neutralnejest neutralne cza­samicza­sami ciszacisza za­powiadaza­powiada nagłąnagłą eufo­rieradość al­boal­bo przyk­rośćprzyk­rość bólból upo­korze­nieupo­korze­nie złośćzłość smutek mil­cze­nie jest neutralne cza­samijest neutralne cza­sami ciszacza­sami cisza za­powiadacisza za­powiada nagłąza­powiada nagłą eufo­rieradość al­bo przyk­rośćal­bo przyk­rość bólprzyk­rość ból upo­korze­nieból upo­korze­nie złośćupo­korze­nie złość smutek mil­cze­nie jest neutralne cza­sami ciszajest neutralne cza­sami cisza za­powiadacza­sami cisza za­powiada nagłącisza za­powiada nagłą eufo­rieradość al­bo przyk­rość bólal­bo przyk­rość ból upo­korze­nieprzyk­rość ból upo­korze­nie złośćból upo­korze­nie złość smutek mil­cze­nie jest neutralne cza­sami cisza za­powiadajest neutralne cza­sami cisza za­powiada nagłącza­sami cisza za­powiada nagłą eufo­rieradość al­bo przyk­rość ból upo­korze­nieal­bo przyk­rość ból upo­korze­nie złośćprzyk­rość ból upo­korze­nie złość smutek 

mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
mil­czą owieczki pas­terz wsłuchu­je ciszy jak na złość losu   -Cykam
mil­czą-owieczki-­terz-wsłuchu­-ciszy-jak-na złość-losu- 
Przyjaźń powiększa szczęście i pomniejsza nieszczęście, podwajając naszą radość i dzieląc na pół smutek. -Anonim
przyjaźń-powiększa-szczęście-i-pomniejsza-nieszczęście-podwajając-naszą-radość-i-dzieląc-na-pół-smutek