mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
papillondenuitmil­cze­niejest złotemtyl­kowte­dygdyjest mil­cze­niempomiędzymil­cze­niewo­becsta­je siękruszcemprzeklętym… mil­cze­nie jest złotemtyl­ko wte­dygdy jest mil­cze­niemjest mil­cze­niem pomiędzymil­cze­nie wo­becwo­bec sta­je sięsta­je się kruszcemkruszcem przeklętym… gdy jest mil­cze­niem pomiędzymil­cze­nie wo­bec sta­je sięwo­bec sta­je się kruszcemsta­je się kruszcem przeklętym… mil­cze­nie wo­bec sta­je się kruszcemwo­bec sta­je się kruszcem przeklętym… mil­cze­nie wo­bec sta­je się kruszcem przeklętym… 

Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon
przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
Można mil­czeć i mil­cze­niem ko­goś ranić. -Jan Twardowski
można-mil­czeć-i mil­cze­niem-ko­goś-ranić