Mil­cze­nie za­bija mnie. Mil­cze­nie wy­niszcza mnie. Dlacze­go więc go nie przerwę? Czy to już sa­mobójstwo? Czy jeszcze brak nadziei na lep­sze? `A.M.K. 28.02.16 


mil­cze­nie-za­bija-mnie-mil­cze­nie-wy­niszcza-mnie-dlacze­go-więc-go nie przerwę-czy-to już-­mobójstwo-czy-jeszcze-brak-nadziei
lola_♡mil­cze­nieza­bijamniewy­niszczadlacze­gowięcgo nie przerwęczyto jużsa­mobójstwojeszczebraknadzieina lep­sze`amk280216 mil­cze­nie za­bijaza­bija mniemil­cze­nie wy­niszczawy­niszcza mniedlacze­go więcwięc go nie przerwęczy to jużto już sa­mobójstwoczy jeszczejeszcze brakbrak nadzieinadziei na lep­szemil­cze­nie za­bija mniemil­cze­nie wy­niszcza mniedlacze­go więc go nie przerwęczy to już sa­mobójstwoczy jeszcze brakjeszcze brak nadzieibrak nadziei na lep­sze

mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym