Mil­cze­niem można często więcej po­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem, że 


mil­cze­niem-można-często-więcej-po­wie­dzieć-ż-słowa­mi-pod-wa­run­kiem-że mówiący-i słuchający-mil­czą-w tym-­mym-języku
aforystokratamil­cze­niemmożnaczęstowięcejpo­wie­dziećniżsłowa­mipodwa­run­kiemże mówiącyi słuchającymil­cząw tymsa­mymjęzykumil­cze­niem możnamożna częstoczęsto więcejwięcej po­wie­dziećpo­wie­dzieć niżniż słowa­misłowa­mi podpod wa­run­kiemmil­czą w tymw tym sa­mymsa­mym językumil­cze­niem można częstomożna często więcejczęsto więcej po­wie­dziećwięcej po­wie­dzieć niżpo­wie­dzieć niż słowa­miniż słowa­mi podsłowa­mi pod wa­run­kiemmil­czą w tym sa­mymw tym sa­mym językumil­cze­niem można często więcejmożna często więcej po­wie­dziećczęsto więcej po­wie­dzieć niżwięcej po­wie­dzieć niż słowa­mipo­wie­dzieć niż słowa­mi podniż słowa­mi pod wa­run­kiemmil­czą w tym sa­mym językumil­cze­niem można często więcej po­wie­dziećmożna często więcej po­wie­dzieć niżczęsto więcej po­wie­dzieć niż słowa­miwięcej po­wie­dzieć niż słowa­mi podpo­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem

Można mil­czeć i mil­cze­niem ko­goś ranić.Ja swoim mil­cze­niem do­konam więcej niż Ty krzykiem.Mil­cze­nie, cisza gro­bowa, a jakże wy­mow­na. Zdmuchnęła is­kry złudzeń. Zos­ta­wiła tło stra­conych nadziei. I po­wie­działa więcej niż słowa.Cza­sem mil­cze­nie tworzy praw­dziwą roz­mowę między przy­jaciółmi. Bo nie zawsze liczą się słowa, lecz to, co chce się po­wie­dzieć bez słów.Faktów nie można uni­ces­twić – można je tyl­ko prze­mil­czeć. Mil­cze­nie zaś to nic in­ne­go jak ciche kłamstwo.