mil­cze­niem zaszy­te usta gdy codzien­ność ogłusza bez efek­towne dzisiaj a po­zor­nie sza­re jutro ni­by chciałoby zachęcić ale lu­bi smak lenistwa ni to sielan­ka wakacyjna czy niez­dro­we uścis­ki wy­paczo­na kreatywność tak od do we­geta­tyw­nie śliz­gając się po wszystkim wy­god­nie łapiąc muchy za­miast rąbać wieko trumny pod­nieś życie z mat­ki ziemi nim za­rośnie zapomnieniem Dziękuję Jakubie.


mil­cze­niem-zaszy­te-usta-gdy-codzien­ność-ogłusza-bez-efek­towne-dzisiaj-a-po­zor­nie-sza­re-jutro-­by-chciałoby-zachęć-ale-lu­bi
papużkamil­cze­niemzaszy­teustagdycodzien­nośćogłuszabezefek­townedzisiajpo­zor­niesza­rejutroni­bychciałobyzachęcićalelu­bismaklenistwato sielan­kawakacyjnaczyniez­dro­weuścis­kiwy­paczo­nakreatywnośćtakod do we­geta­tyw­nieśliz­gając siępo wszystkimwy­god­niełapiącmuchyza­miastrąbaćwiekotrumnypod­nieśżyciez mat­kizieminimza­rośniezapomnieniemdziękujęjakubiemil­cze­niem zaszy­tezaszy­te ustausta gdygdy codzien­nośćcodzien­ność ogłuszaogłusza bezbez efek­towneefek­towne dzisiajpo­zor­nie sza­resza­re jutrojutro ni­byni­by chciałobychciałoby zachęcićzachęcić aleale lu­bilu­bi smaksmak lenistwalenistwa nini to sielan­kato sielan­ka wakacyjnawakacyjna czyczy niez­dro­weniez­dro­we uścis­kiuścis­ki wy­paczo­nawy­paczo­na kreatywnośćkreatywność taktak od do we­geta­tyw­nieod do we­geta­tyw­nie śliz­gając sięśliz­gając się po wszystkimpo wszystkim wy­god­niewy­god­nie łapiącłapiąc muchymuchy za­miastza­miast rąbaćrąbać wiekowieko trumnytrumny pod­nieśpod­nieś życieżycie z mat­kiz mat­ki ziemiziemi nimnim za­rośnieza­rośnie zapomnieniemzapomnieniem dziękujędziękuję jakubiemil­cze­niem zaszy­te ustazaszy­te usta gdyusta gdy codzien­nośćgdy codzien­ność ogłuszacodzien­ność ogłusza bezogłusza bez efek­townebez efek­towne dzisiajdzisiaj a po­zor­niea po­zor­nie sza­repo­zor­nie sza­re jutrosza­re jutro ni­byjutro ni­by chciałobyni­by chciałoby zachęcićchciałoby zachęcić alezachęcić ale lu­biale lu­bi smaklu­bi smak lenistwasmak lenistwa nilenistwa ni to sielan­kani to sielan­ka wakacyjnato sielan­ka wakacyjna czywakacyjna czy niez­dro­weczy niez­dro­we uścis­kiniez­dro­we uścis­ki wy­paczo­nauścis­ki wy­paczo­na kreatywnośćwy­paczo­na kreatywność takkreatywność tak od do we­geta­tyw­nietak od do we­geta­tyw­nie śliz­gając sięod do we­geta­tyw­nie śliz­gając się po wszystkimśliz­gając się po wszystkim wy­god­niepo wszystkim wy­god­nie łapiącwy­god­nie łapiąc muchyłapiąc muchy za­miastmuchy za­miast rąbaćza­miast rąbać wiekorąbać wieko trumnywieko trumny pod­nieśtrumny pod­nieś życiepod­nieś życie z mat­kiżycie z mat­ki ziemiz mat­ki ziemi nimziemi nim za­rośnienim za­rośnie zapomnieniemza­rośnie zapomnieniem dziękujęzapomnieniem dziękuję jakubie

Gdy mat­ka zapytała:
gdy-mat­ka-zapytała-czy-życie-idzie-ci w smak-ser­-jęczało-nie-nie-lecz-język-wy­syczał-tak 
mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym