mnie każdy dow­cip spra­wia uciechę, zi­mowe chłody po­witam śmie­chem ! 


mnie-każdy-dow­cip-spra­wia-uciechę-zi­mowe-chłody-po­witam-śmie­chem- 
lovely-girlmniekażdydow­cipspra­wiauciechęzi­mowechłodypo­witamśmie­chem mnie każdykażdy dow­cipdow­cip spra­wiaspra­wia uciechęzi­mowe chłodychłody po­witampo­witam śmie­chemmnie każdy dow­cipkażdy dow­cip spra­wiadow­cip spra­wia uciechęzi­mowe chłody po­witamchłody po­witam śmie­chemmnie każdy dow­cip spra­wiakażdy dow­cip spra­wia uciechęzi­mowe chłody po­witam śmie­chemmnie każdy dow­cip spra­wia uciechę

Ty mnie, Ser­ce, nie rozśmie­szaj, ja mam ze śmie­chem problemy.Dow­cip, który jest tyl­ko dow­ci­pem, nie jest dowcipem.Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich Witam Dzi­siaj by mnie Pan nie poz­nał. Cała ra­dos­na. Uśmie­chem wa­biłam ludzi, a ko­loro­wymi włosa­mi przy­ciągałam tłumy. Kocham ta­kie życie - bez­tros­kie. Życie, które nie og­ra­nicza się do nie­szcze­rego uśmie­chu. Da­wanie, po­maga­nie to coś co kocham. Wie pan, wte­dy jes­tem w swoim żywiole - jes­tem wte­dy sobą. Trochę uśmie­chu Pa­nu także nie zaszkodzi. A także śmie­chu ! Pozdrawiam Dow­cip jest solą roz­mo­wy, a nie jej głównym daniem.Dow­cip to wie­dza o po­dobieństwie różnych rzeczy i różni­cy podobnych.