mnie każdy dow­cip spra­wia uciechę, zi­mowe chłody po­witam śmie­chem ! 


mnie-każdy-dow­cip-spra­wia-uciechę-zi­mowe-chłody-po­witam-śmie­chem- 
lovely-girlmniekażdydow­cipspra­wiauciechęzi­mowechłodypo­witamśmie­chem mnie każdykażdy dow­cipdow­cip spra­wiaspra­wia uciechęzi­mowe chłodychłody po­witampo­witam śmie­chemmnie każdy dow­cipkażdy dow­cip spra­wiadow­cip spra­wia uciechęzi­mowe chłody po­witamchłody po­witam śmie­chemmnie każdy dow­cip spra­wiakażdy dow­cip spra­wia uciechęzi­mowe chłody po­witam śmie­chemmnie każdy dow­cip spra­wia uciechę

Ty mnie, Ser­ce, nie rozśmie­szaj, ja mam ze śmie­chem problemy. -Janusz Leon Wiśniewski
ty mnie-ser­-nie rozśmie­szaj-ja mam-ze śmie­chem-problemy
Dow­cip, który jest tyl­ko dow­ci­pem, nie jest dowcipem. -Hugo Dionizy Steinhaus
dow­cip-który-jest tyl­ko-dow­­pem-nie jest dowcipem
Dow­cip jest solą roz­mo­wy, a nie jej głównym daniem. -William Hazlitt
dow­cip-jest solą-roz­mo­wy-a nie jej-głównym-daniem
Dow­cip to wie­dza o po­dobieństwie różnych rzeczy i różni­cy podobnych. -Anne-Louise de Staël-Holstein
dow­cip-to wie­dza-o po­dobieństwie-różnych-rzeczy-i róż­cy-podobnych