Mniej jest mężczyzn zdradzo­nych niż ko­biet rozczarowanych.


mniej-jest mężczyzn-zdradzo­nych-ż-ko­biet-rozczarowanych
jacques devalmniejjest mężczyznzdradzo­nychniżko­bietrozczarowanychmniej jest mężczyznjest mężczyzn zdradzo­nychzdradzo­nych niżniż ko­bietko­biet rozczarowanychmniej jest mężczyzn zdradzo­nychjest mężczyzn zdradzo­nych niżzdradzo­nych niż ko­bietniż ko­biet rozczarowanychmniej jest mężczyzn zdradzo­nych niżjest mężczyzn zdradzo­nych niż ko­bietzdradzo­nych niż ko­biet rozczarowanychmniej jest mężczyzn zdradzo­nych niż ko­bietjest mężczyzn zdradzo­nych niż ko­biet rozczarowanych

Mniej jest mężczyzn zdradzonych, niż kobiet rozczarowanych. -Jaques Deval
mniej-jest-mężczyzn-zdradzonych-ż-kobiet-rozczarowanych
Ideal­nych ko­biet jest tak sa­mo mało jak ideal­nych mężczyzn, ale spo­tyka się je częściej. -Hildegard Knef
ideal­nych-ko­biet-jest tak-­mo-ło-jak ideal­nych-mężczyzn-ale-spo­tyka ę- częściej
Gniew mężczyzn wyłado­wuje się w czy­nach gwałtow­nych, gniew ko­biet w głupocie. -Henry Millon Montherlant
gniew-mężczyzn-wyłado­wuje ę-w czy­nach-gwałtow­nych-gniew-ko­biet-w głupocie
Pra­wa ko­biet to obo­wiązki mężczyzn. -Karl Kraus
pra­wa-ko­biet-to obo­wiązki-mężczyzn
Jeśli sława ma pew­ne niedo­god­ności dla mężczyzn, te­dy dla ko­biet jest praw­dziwą klęską. -Adela Boury
jeśli-sława- pew­ne-niedo­god­noś-dla-mężczyzn-te­dy-dla-ko­biet-jest praw­dziwą-klęską
Nie może być dla ko­biet większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń. -Janusz Leon Wiśniewski
nie-może-być-dla-ko­biet-większej-udręki-ż-mężczyz­na-który-jest tak-dob­ry-tak-wier­ny-tak-kochający-tak-niepow­tarzal­ny-i który