Mniejsze zło jest zwykle trwalsze.


mniejsze-zło-jest-zwykle-trwalsze
wiesław leon brudzińskimniejszezłojestzwykletrwalszemniejsze złozło jestjest zwyklezwykle trwalszemniejsze zło jestzło jest zwyklejest zwykle trwalszemniejsze zło jest zwyklezło jest zwykle trwalszemniejsze zło jest zwykle trwalsze

Mniej­sze zło jest zwyk­le trwalsze.Cierpienie jest rzeczywistością straszną i czymś nieznośnym jest taki optymizm, który zło definiuje a priori jako mniejsze dobro.Czasami trzeba jako dobro oceniać mniejsze zło.Najtrudniej bywa zwalczać słowami zło najjaskrawsze, ponieważ zwykle nie wolno go nazywać po imieniu.Przyzwyczajenie jest trwalsze niż miłość i przezwycięża czasem nawet pogardę.Zło zaw­sze kry­je się za pięknem oczu, za uśmie­chem, za de­likat­nością skóry, tak prze­sad­nie poetyc­ko ujętej, zło cza­sem będzie mieć dlu­gie no­gi. Mu­si mieć nogi. Ludzkie mier­no­ty wierzą w ja­kieś czer­wo­ne, og­niste bar­wy. To nie brzy­dota i nie szka­rad­na twarz. Zło to nie cho­roba, kto­ra tra­wi czlo­wieka z zewnątrz, od­stręcza innych. To byt, czar, magia. Zło nie jest złem ludzi złych. Zło to my.