Mo­je marze­nia roz­biły się na os­tre drzaz­gi rozczarowań. Kłują duszę.


mo­-marze­nia-roz­biły ę-na os­tre-drzaz­gi-rozczarowań-kłują-duszę
gold fishymo­jemarze­niaroz­biły sięna os­tredrzaz­girozczarowańkłująduszęmo­je marze­niamarze­nia roz­biły sięroz­biły się na os­trena os­tre drzaz­gidrzaz­gi rozczarowańkłują duszęmo­je marze­nia roz­biły sięmarze­nia roz­biły się na os­treroz­biły się na os­tre drzaz­gina os­tre drzaz­gi rozczarowańmo­je marze­nia roz­biły się na os­tremarze­nia roz­biły się na os­tre drzaz­giroz­biły się na os­tre drzaz­gi rozczarowańmo­je marze­nia roz­biły się na os­tre drzaz­gimarze­nia roz­biły się na os­tre drzaz­gi rozczarowań

Marze­nia są jak falę na morzu, prędzej czy później dopłyniemy na nich do brze­gu, lecz zbyt wiel­kie falę al­bo nas za­topią al­bo roz­bi­jemy się o skały rozczarowań. ( wca­le nie zain­spi­rowa­ny żadną myślą :p ) Chciałabym włączyć ciszę za­palić noc obudzić sen i wkrasc sie w two­je sen­ne marze­nia. Roz­pa­lic uczu­ciem w ko­min­ku i słuchać jak go­racy ogien chlo­dem otu­la nasze bez­wstyd­ne marze­nia. Pozwól mi uca­lowac two­je cicho bijące w pier­si ser­ce. Daj poczuc trwo­je Drżące war­gi bym nie za­pom­niała jak sma­kują .Uko­lysz ma zap­la­kana z tęskno­ty dusze i scho­waj mo­je ser­ce w twoich dlo­niacy na całą wieczność Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem.Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens.