mo­je myśli jak­by wściek­le muchy nad pad­liną krążą w koło i nie giną, tak Cię lubią! 


mo­-myśli-jak­by-wściek­-muchy-nad-pad­liną-krążą-w koło-i nie giną-tak-cię-lubią 
cala_jamo­jemyślijak­bywściek­lemuchynadpad­linąkrążąw kołoi nie ginątakcięlubią mo­je myślimyśli jak­byjak­by wściek­lewściek­le muchymuchy nadnad pad­linąpad­liną krążąkrążą w kołow koło i nie ginątak cięmo­je myśli jak­bymyśli jak­by wściek­lejak­by wściek­le muchywściek­le muchy nadmuchy nad pad­linąnad pad­liną krążąpad­liną krążą w kołokrążą w koło i nie ginąmo­je myśli jak­by wściek­lemyśli jak­by wściek­le muchyjak­by wściek­le muchy nadwściek­le muchy nad pad­linąmuchy nad pad­liną krążąnad pad­liną krążą w kołopad­liną krążą w koło i nie ginąmo­je myśli jak­by wściek­le muchymyśli jak­by wściek­le muchy nadjak­by wściek­le muchy nad pad­linąwściek­le muchy nad pad­liną krążąmuchy nad pad­liną krążą w kołonad pad­liną krążą w koło i nie giną