Mo­je oczy tęsknią za TWOIM widokiem. Mój nos tęskni za za­pachem TWO­JEJ bluzy. Mo­je us­ta tęsknią za sma­kiem TWOICH ust. Mo­je uszu tęsknią za TWOIM głosem. Mo­je dłonie tęsknią za TWOIMI dłońmi. Mo­je ciało tęskni za TWOIM dotykiem. Jed­nak mo­ja głowa wciąż wy­pełniona jest TWOJĄ osobą. Ogólnie to każdy mi­limetr mnie tęskni za TOBĄ.


mo­-oczy-tęsknią-za twoim-widokiem-mój-nos-tęskni-za za­pachem-two­jej-bluzy-mo­-us­-tęsknią-za sma­kiem-twoich-ust-mo­-uszu
nikaaaamo­jeoczytęskniąza twoimwidokiemmójnostęskniza za­pachemtwo­jejbluzyus­taza sma­kiemtwoichustuszugłosemdłonieza twoimidłońmiciałodotykiemjed­nakmo­jagłowawciążwy­pełnionajest twojĄosobąogólnieto każdymi­limetrmnieza tobĄmo­je oczyoczy tęskniątęsknią za twoimza twoim widokiemmój nosnos tęsknitęskni za za­pachemza za­pachem two­jejtwo­jej bluzymo­je us­taus­ta tęskniątęsknią za sma­kiemza sma­kiem twoichtwoich ustmo­je uszuuszu tęskniątęsknią za twoimza twoim głosemmo­je dłoniedłonie tęskniątęsknią za twoimiza twoimi dłońmimo­je ciałociało tęsknitęskni za twoimza twoim dotykiemjed­nak mo­jamo­ja głowagłowa wciążwciąż wy­pełnionawy­pełniona jest twojĄjest twojĄ osobąogólnie to każdyto każdy mi­limetrmi­limetr mniemnie tęsknitęskni za tobĄmo­je oczy tęskniąoczy tęsknią za twoimtęsknią za twoim widokiemmój nos tęskninos tęskni za za­pachemtęskni za za­pachem two­jejza za­pachem two­jej bluzymo­je us­ta tęskniąus­ta tęsknią za sma­kiemtęsknią za sma­kiem twoichza sma­kiem twoich ustmo­je uszu tęskniąuszu tęsknią za twoimtęsknią za twoim głosemmo­je dłonie tęskniądłonie tęsknią za twoimitęsknią za twoimi dłońmimo­je ciało tęskniciało tęskni za twoimtęskni za twoim dotykiemjed­nak mo­ja głowamo­ja głowa wciążgłowa wciąż wy­pełnionawciąż wy­pełniona jest twojĄwy­pełniona jest twojĄ osobąogólnie to każdy mi­limetrto każdy mi­limetr mniemi­limetr mnie tęsknimnie tęskni za tobĄ

Nie tęsknię za Tobą, ani trochę... To tyl­ko mo­je oczy tęsknią za Twoim widokiem i każda część mo­jego ciała Mo­je ser­ce błaga o Ciebie Dłonie o uścisk Dusza o marzenie... -Andrea
nie-tęsknię-za tobą-ani-trochę-to-tyl­ko-mo­-oczy-tęsknią-za twoim-widokiem-i-każda-część-mo­jego-ciała-mo­-ser­-błaga-o ciebie
Zaskakujące. Za­kocha­ne spojrzenia. Tęsknią dwa serca. -ciemnojasno
zaskakują-za­kocha­ne-spojrzenia-tęsknią-dwa-serca
Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą, a jednocześnie pragną, by wszystko pozostało takie jak dawniej. -Paulo Coelho
ludzie-tęsknią-za-całkowitą-odmianą-a-jednocześnie-pragną-by-wszystko-pozostało-takie-jak-dawniej
Ludzie za sobą tęsknią, to nor­malne, nienor­malne na­tomiast jest trwać w tęsknocie. -Logos
ludzie-za sobą-tęsknią-to nor­malne-nienor­malne-na­tomiast-jest trwać-w tęsknocie