Mo­je ser­ce nie pu­ka. Odgłosu, jak wy­daje ta sta­ra pom­pa na­leżałoby szu­kać raczej w świecie hydrauliki.


mo­-ser­-nie pu­ka-odgłosu jak wy­daje- sta­ra-pom­pa-na­żałoby-szu­kać-raczej-w świecie-hydrauliki
b » samuel beckett » molloymo­jeser­cenie pu­kaodgłosu jak wy­dajeta sta­rapom­pana­leżałobyszu­kaćraczejw świeciehydraulikimo­je ser­ceser­ce nie pu­kata sta­ra pom­papom­pa na­leżałobyna­leżałoby szu­kaćszu­kać raczejraczej w świeciew świecie hydraulikimo­je ser­ce nie pu­kata sta­ra pom­pa na­leżałobypom­pa na­leżałoby szu­kaćna­leżałoby szu­kać raczejszu­kać raczej w świecieraczej w świecie hydraulikita sta­ra pom­pa na­leżałoby szu­kaćpom­pa na­leżałoby szu­kać raczejna­leżałoby szu­kać raczej w świecieszu­kać raczej w świecie hydraulikita sta­ra pom­pa na­leżałoby szu­kać raczejpom­pa na­leżałoby szu­kać raczej w świeciena­leżałoby szu­kać raczej w świecie hydrauliki

Czy nie na­leżałoby pom­ników bu­dować od ra­zu na kółkach?  -Jan Czarny
czy-nie na­żałoby-pom­ników-bu­dować-od ra­zu-na kółkach 
Swo­je życie bu­duję na roz­paczy, na śladzie, który kiedyś prze­minął. Sta­ram się szu­kać siebie w głębi... ...gdy na zewnątrz mętlik i skom­le­nie myśli. -agusia96
swo­-życie-bu­duję-na roz­paczy-na śladzie-który-kiedyś-prze­minął-sta­ram ę-szu­kać-siebie-w głębi-gdy-na zewnątrz