Mo­je ser­ce umiera wraz ze wscho­dem słońca.


mo­-ser­-umiera-wraz-ze wscho­dem-słońca
van kaliszmo­jeser­ceumierawrazze wscho­demsłońcamo­je ser­ceser­ce umieraumiera wrazwraz ze wscho­demze wscho­dem słońcamo­je ser­ce umieraser­ce umiera wrazumiera wraz ze wscho­demwraz ze wscho­dem słońcamo­je ser­ce umiera wrazser­ce umiera wraz ze wscho­demumiera wraz ze wscho­dem słońcamo­je ser­ce umiera wraz ze wscho­demser­ce umiera wraz ze wscho­dem słońca

By na­dal po­zos­tać zacho­dem wczo­raj­sze­go dnia i wscho­dem jut­rzej­sze­go poranka  -samothnick
by na­dal-po­zos­ć-zacho­dem-wczo­raj­sze­go-dnia-i-wscho­dem-jut­rzej­sze­go-poranka 
Ser­deczności mniej Ser­ca lo­dem pokryte Czuć anomalia K.A.Sz.19.12.2015r. -Cris
ser­decznoś-mniej-ser­ca-lo­dem-pokryte-czuć-anomalia-kasz19122015r
Miałam myśl przed zacho­dem słońca, ale w grun­cie rzeczy chodziło o to, że wys­tar­czy abyś poz­wo­lił mi być sobą, by zos­tać moim przyjacielem. -Charlotka
miałam-myśl-przed-zacho­dem-słońca-ale-w grun­cie-rzeczy-chodziło-o to-że wys­tar­czy-abyś-poz­wo­lił-mi być-sobą-by zos­ć-moim