Mo­je wie­czo­ry są pus­te w pełnym do­mu, za­gościła pa­ni ob­cość i pa­ni obojętność Gdzie się podział pan szacunek? Pa­ni prag­nienie i pan­na z Tobą wszystko?? Czas zadziałał na niekorzyść, naszą niekorzyść Owoc nie pielęgno­wany umiera tak jak my ra­zem a jed­nak osob­no umiera­my obok siebie...


mo­-wie­czo­ry-są pus­te-w pełnym-do­mu-za­gośła-pa­-ob­cość-i pa­-obojętność-gdzie ę-podział-pan-szacunek-pa­-prag­nienie
agnimmo­jewie­czo­rysą pus­tew pełnymdo­muza­gościłapa­niob­cośći pa­niobojętnośćgdzie siępodziałpanszacunekpa­niprag­nieniei pan­naz tobąwszystkoczaszadziałałna niekorzyśćnasząniekorzyśćowocnie pielęgno­wanyumieratakjak my ra­zema jed­nakosob­noumiera­myoboksiebiemo­je wie­czo­rywie­czo­ry są pus­tesą pus­te w pełnymw pełnym do­muza­gościła pa­nipa­ni ob­cośćob­cość i pa­nii pa­ni obojętnośćobojętność gdzie sięgdzie się podziałpodział panpan szacunekpa­ni prag­nienieprag­nienie i pan­nai pan­na z tobąz tobą wszystkoczas zadziałałzadziałał na niekorzyśćnaszą niekorzyśćniekorzyść owocowoc nie pielęgno­wanynie pielęgno­wany umieraumiera taktak jak my ra­zemjak my ra­zem a jed­naka jed­nak osob­noosob­no umiera­myumiera­my obokobok siebiemo­je wie­czo­ry są pus­tewie­czo­ry są pus­te w pełnymsą pus­te w pełnym do­muza­gościła pa­ni ob­cośćpa­ni ob­cość i pa­niob­cość i pa­ni obojętnośći pa­ni obojętność gdzie sięobojętność gdzie się podziałgdzie się podział panpodział pan szacunekpa­ni prag­nienie i pan­naprag­nienie i pan­na z tobąi pan­na z tobą wszystkoczas zadziałał na niekorzyśćnaszą niekorzyść owocniekorzyść owoc nie pielęgno­wanyowoc nie pielęgno­wany umieranie pielęgno­wany umiera takumiera tak jak my ra­zemtak jak my ra­zem a jed­nakjak my ra­zem a jed­nak osob­noa jed­nak osob­no umiera­myosob­no umiera­my obokumiera­my obok siebie

Wierzę, że Pan jed­nak mnie nie opuści Jak by miał z rąk taką zdo­bycz wy­puścić Pan - ale który?, py­tasz się zdzi­wiony Otóż ten je­den z od­po­wied­niej stro­ny   -Kazik Staszewski
wierzę-że pan-jed­nak-mnie-nie opuś-jak-by miał-z rąk-taką-zdo­bycz-wy­puść-pan- ale-który-py­tasz ę-zdzi­wiony-otóż-ten-­den
Taki pies, co umiera i wie, że umiera i potrafi powiedzieć, że wie, że umiera jak pies - to właśnie człowiek. -Erich Fried
taki-pies-co-umiera-i-wie-że-umiera-i-potrafi-powiedzieć-że-wie-że-umiera-jak-pies-to-właśnie-człowiek