Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne.


mo­da-toco-dziś-ład­neale-za kil­ka-lat-będzie-brzyd­kie-sztu­ka-toco dziś-brzyd­kiea-za kil­ka-lat-będzie-ładne
coco chanelmo­datocodziśład­nealeza kil­kalatbędziebrzyd­kiesztu­katoco dziśbrzyd­kieaładneza kil­ka latlat będziebędzie brzyd­kieza kil­ka latlat będziebędzie ładneza kil­ka lat będzielat będzie brzyd­kieza kil­ka lat będzielat będzie ładneza kil­ka lat będzie brzyd­kieza kil­ka lat będzie ładne

Moda - to co dziś ładne, ale za kilka lat będzie brzydkie. Sztuka - to co dziś brzydkie, ale za kilka lat będzie ładne.Dzis jest dzis. co bedzie jutro... po­mar­twie sie jutro... 40 lat tak prze­zylam ..z us­mie­chem na ustach...Próbując pos­ta­wić diag­nozę psychiat­ryczną na naj­bliższe lat kil­kadziesiąt, można z dużym praw­do­podo­bieństwem przyjąć, że za­sad­nicze prob­le­my ludzkie nie ulegną zmianie; po­zos­taną ta­kie sa­me, ja­kimi były przed set­ka­mi i ty­siąca­mi lat.Kochasz ją od ty­lu lat. To ta­kie oczy­wis­te - w końcu to Two­ja Mat­ka.. I choć od ty­lu lat Ona dob­rze wie, że ją kochasz - po­wiedz Jej to - będzie mi­le zaskoczona..Stworze­nie człowieka trwa kil­ka mi­liardów lat - je­go śmierć za­led­wie kil­ka sekund.Każde z nas mu­si pójść inną drogą i żyć osob­no, nie możemy żyć ze sobą za kil­ka lat mi po­wiesz, że u Ciebie wszys­tko spoko będzie tak, ja wierzę w to głęboko