Mo­ja siła nie za­wiera się w tym ile uniosę rzeczy i jak sil­ne mam ciało, ale w tym ile zniosę po­rażek. Ilek­roć ucier­pi mo­je ciało, tym sil­niej­sza staję się mo­ja dusza.


mo­ja-ła-nie za­wiera ę-w tym-ile-uniosę-rzeczy-i jak sil­ne-mam-ciało-ale-w tym-ile-zniosę-po­rażek-ilek­roć-ucier­pi-mo­-ciało
raspberrymo­jasiłanie za­wiera sięw tymileuniosęrzeczyi jak sil­nemamciałoalezniosępo­rażekilek­roćucier­pimo­jetymsil­niej­szastaję sięmo­jaduszamo­ja siłasiła nie za­wiera sięnie za­wiera się w tymw tym ileile uniosęuniosę rzeczyrzeczy i jak sil­nei jak sil­ne mammam ciałoale w tymw tym ileile zniosęzniosę po­rażekilek­roć ucier­piucier­pi mo­jemo­je ciałotym sil­niej­szasil­niej­sza staję sięstaję się mo­jamo­ja duszamo­ja siła nie za­wiera sięsiła nie za­wiera się w tymnie za­wiera się w tym ilew tym ile uniosęile uniosę rzeczyuniosę rzeczy i jak sil­nerzeczy i jak sil­ne mami jak sil­ne mam ciałoale w tym ilew tym ile zniosęile zniosę po­rażekilek­roć ucier­pi mo­jeucier­pi mo­je ciałotym sil­niej­sza staję sięsil­niej­sza staję się mo­jastaję się mo­ja dusza

Jes­tem Po­lakiem – więc mam obo­wiązki pol­skie: są one tym większe i tym sil­niej się do nich poczu­wam, im wyższy przed­sta­wiam typ człowieka. Bo im szer­sza stro­na me­go ducha żyje życiem zbioro­wym na­rodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym sil­niej­szą czuję pot­rzebę dba­nia o je­go całość i rozwój.Tęsknię... A im sil­niej tęsknię, tym bar­dziej ta tęsknota lep­kie ma ręce. Milczę... A im dłużej milczę, tym głośniej to milczenie zda­je się krzyczeć. Kocham... A im sil­niej kocham, tym mniej jest mnie w roz­sy­panych prochach...Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć.Nie wiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ci, ale miłość była sil­niej­sza od obu.Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze.O pułap­ce cier­pienia: Im sil­niej­sza pot­rze­ba miłości, tym większe zdol­ności jej urojeń.