Mo­ja śmierć jest wy­bawieniem z ziem­skiego życia, o tak. Każdy sens by­cia z Tobą spra­wia, że jes­tem cała, o tak. Bo bez Cb się żyć nie da, o tak, o tak. In­spi­rac­ja: Phil Col­lins © by Mrs Vercetti 


mo­ja-śmierć-jest wy­bawieniem-z ziem­skiego-życia-o tak-każdy-sens-by­cia-z tobą-spra­wia-że jes­tem-cała-o tak-bo-bez-cb ę
mrs vercettimo­jaśmierćjest wy­bawieniemz ziem­skiegożyciao takkażdysensby­ciaz tobąspra­wiaże jes­temcałabobezcb siężyćnie dao takin­spi­rac­japhilcol­lins©by mrsvercetti mo­ja śmierćśmierć jest wy­bawieniemjest wy­bawieniem z ziem­skiegoz ziem­skiego życiakażdy senssens by­ciaby­cia z tobąz tobą spra­wiaże jes­tem całabo bezbez cb sięcb się żyćżyć nie daphil col­linscol­lins ©© by mrsby mrs vercetti mo­ja śmierć jest wy­bawieniemśmierć jest wy­bawieniem z ziem­skiegojest wy­bawieniem z ziem­skiego życiakażdy sens by­ciasens by­cia z tobąby­cia z tobą spra­wiabo bez cb siębez cb się żyćcb się żyć nie daphil col­lins ©col­lins © by mrs© by mrs vercetti