Mo­ja cho­roba ob­ja­wia się tym, że wiem, że nic nie ma sen­su, bo i tak umrę...


mo­ja-cho­roba-ob­ja­wia ę-tym-że wiem-że nic-nie  sen­su-bo i tak-umrę
patka5463mo­jacho­robaob­ja­wia siętymże wiemże nicnie ma sen­subo i takumręmo­ja cho­robacho­roba ob­ja­wia sięob­ja­wia się tymże nic nie ma sen­subo i tak umręmo­ja cho­roba ob­ja­wia sięcho­roba ob­ja­wia się tymmo­ja cho­roba ob­ja­wia się tym

Naiw­ność- cho­roba, naj­częściej występu­je u osób ze zdiag­no­zowaną cho­robą nadzieją.Cho­roba poz­wa­la poz­nać słodycz zdro­wia, zło - dob­ra, głód - sy­tości, zmęcze­nie - wypoczynku.Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich Wiem, że się urodziłem. Wiem, że umrę. To po­między jest moje.Miłość niejed­nokrot­nie przyrówny­wano do cho­roby. Na­leży do­dać dla ścisłości, że jest to cho­roba, pod­czas której chorzy zaz­wyczaj kładą się do łóżka.