Mo­ja de­finic­ja szczęścia to umiejętność spros­ta­nia swo­jej wyobraźni.


mo­ja-de­finic­ja-szczęścia-to umiejętność-spros­­nia-swo­jej-wyobraź
kuba wojewódzkimo­jade­finic­jaszczęściato umiejętnośćspros­ta­niaswo­jejwyobraźnimo­ja de­finic­jade­finic­ja szczęściaszczęścia to umiejętnośćto umiejętność spros­ta­niaspros­ta­nia swo­jejswo­jej wyobraźnimo­ja de­finic­ja szczęściade­finic­ja szczęścia to umiejętnośćszczęścia to umiejętność spros­ta­niato umiejętność spros­ta­nia swo­jejspros­ta­nia swo­jej wyobraźnimo­ja de­finic­ja szczęścia to umiejętnośćde­finic­ja szczęścia to umiejętność spros­ta­niaszczęścia to umiejętność spros­ta­nia swo­jejto umiejętność spros­ta­nia swo­jej wyobraźnimo­ja de­finic­ja szczęścia to umiejętność spros­ta­niade­finic­ja szczęścia to umiejętność spros­ta­nia swo­jejszczęścia to umiejętność spros­ta­nia swo­jej wyobraźni

Pos­taw przed sobą jeszcze większe wyz­wa­nia niż te, którym próbu­jesz spros­tać, a roz­wi­niesz zdol­ności ko­nie­czne do po­kona­nia praw­dzi­wych trudności.Nie war­to kochać bez wzajemności.. Jest to zmar­no­wanie swo­jej życiowej dro­gi i szczęścia.Zas­ta­nawiam się po co uk­ry­wać uczu­cia przed kimś ko­go Ety­kieta to umiejętność ziewa­nia z zam­knięty­mi ustami.Twą obec­ność wyczu­wam a priori do­tykam two­jej duszy dłonią swo­jej wiary pal­cem przeznaczenia ry­sujesz w po­wiet­rzu znaki ma­lujesz moją twarz a ja.: za­mykam oczy słyszę lek­ki szelest czuję mi­nimal­ny wiat­ru po­wiew w us­tach dziw­ny smak --- da­ta na­pisa­nia: 08-11-2005 r. autor: Emi­lia Szumiło