mo­ja dusza ma dziury pozalepiane pocerowane na moment na chwilę gdy oddech mam głęboki roz­ry­wa je strach i prężne bi­cie serca ucieczka myśli na parapecie żal po co człowieko­wi żal niszczy dziury cerowane lepione na moment koc moim domem mokry od wylanych wspomnień wspomnienia po co człowieko­wi wspomnienia niszczą na moment wróć i powiedz coś na moment 


mo­ja-dusza- dziury-pozalepiane-pocerowane-na-moment-na-chwilę-gdy-oddech-mam-głęboki-roz­ry­wa- strach-i-prężne-bi­cie-serca-ucieczka
dooorotismo­jaduszama dziurypozalepianepocerowanenamomentchwilęgdyoddechmamgłębokiroz­ry­waje strachprężnebi­ciesercaucieczkamyślina parapecieżalpoco człowieko­winiszczydziurycerowanelepionekocmoimdomemmokryodwylanychwspomnieńwspomnienianiszcząwróći powiedzcośmoment mo­ja duszadusza ma dziuryma dziury pozalepianepozalepiane pocerowanepocerowane nana momentmoment nana chwilęchwilę gdygdy oddechoddech mammam głębokigłęboki roz­ry­waroz­ry­wa je strachje strach ii prężneprężne bi­ciebi­cie sercaserca ucieczkaucieczka myślimyśli na parapeciena parapecie żalżal popo co człowieko­wico człowieko­wi żalżal niszczyniszczy dziurydziury cerowanecerowane lepionelepione nana momentmoment kockoc moimmoim domemdomem mokrymokry odod wylanychwylanych wspomnieńwspomnień wspomnieniawspomnienia popo co człowieko­wico człowieko­wi wspomnieniawspomnienia niszcząniszczą nana momentmoment wróćwróć i powiedzi powiedz coścoś nana moment mo­ja dusza ma dziurydusza ma dziury pozalepianema dziury pozalepiane pocerowanepozalepiane pocerowane napocerowane na momentna moment namoment na chwilęna chwilę gdychwilę gdy oddechgdy oddech mamoddech mam głębokimam głęboki roz­ry­wagłęboki roz­ry­wa je strachroz­ry­wa je strach ije strach i prężnei prężne bi­cieprężne bi­cie sercabi­cie serca ucieczkaserca ucieczka myśliucieczka myśli na parapeciemyśli na parapecie żalna parapecie żal pożal po co człowieko­wipo co człowieko­wi żalco człowieko­wi żal niszczyżal niszczy dziuryniszczy dziury cerowanedziury cerowane lepionecerowane lepione nalepione na momentna moment kocmoment koc moimkoc moim domemmoim domem mokrydomem mokry odmokry od wylanychod wylanych wspomnieńwylanych wspomnień wspomnieniawspomnień wspomnienia powspomnienia po co człowieko­wipo co człowieko­wi wspomnieniaco człowieko­wi wspomnienia niszcząwspomnienia niszczą naniszczą na momentna moment wróćmoment wróć i powiedzwróć i powiedz cośi powiedz coś nacoś na moment 

Jesteś tutaj przez krótką chwilę. Smakuj moment, który przemija. To twoje
jesteś-tutaj-przez-krótką-chwilę-smakuj-moment-który-przemija-to-twoje-pięć-minut
Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock
oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock
oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
We wszystkim trzeba umieć uchwycić odpowiedni moment. -James Joyce
we-wszystkim-trzeba-umieć-uchwycić-odpowiedni-moment
Zawsze istnieje moment, kiedy ciekawość staje się grzechem. -Anatol France
zawsze-istnieje-moment-kiedy-ciekawość-staje-ę-grzechem