Mo­ja dusza cała płonie Mo­je ser­ce żarem bije Mo­je ciało rozpalone To dla Ciebie się tak wije… Gdzie więc Jes­teś ? Gdzie ut­knąłeś ? W ja­kim kor­ku tak się cze­ka ? Czy nie czu­jesz co ja czuję ? Ja­ka dro­ga Twa da­leka ? The­bes­tka­siaa 01.12.2015 


mo­ja-dusza-cała-płonie-mo­-ser­-żarem-bije-mo­-ciało-rozpalone-to-dla-ciebie ę-tak-wije-gdzie-więc-jes­teś-gdzie-ut­knąłeś-w
thebestkasiaamo­jaduszacałapłoniemo­jeser­ceżarembijeciałorozpalonetodlaciebie siętakwije…gdziewięcjes­teśut­knąłeśja­kimkor­kutak sięcze­kaczynie czu­jeszco ja czujęja­kadro­gatwada­lekathe­bes­tka­siaa01122015 mo­ja duszadusza całacała płoniepłonie mo­jemo­je ser­ceser­ce żaremżarem bijebije mo­jemo­je ciałociało rozpalonedla ciebie sięciebie się taktak wije…wije… gdziegdzie więcwięc jes­teśjes­teśgdziegdzie ut­knąłeśut­knąłeśw ja­kimja­kim kor­kukor­ku tak siętak się cze­kacze­kaczyczy nie czu­jesznie czu­jesz co ja czujęco ja czujęja­kaja­ka dro­gadro­ga twatwa da­lekada­lekathe­bes­tka­siaamo­ja dusza caładusza cała płoniecała płonie mo­jepłonie mo­je ser­cemo­je ser­ce żaremser­ce żarem bijeżarem bije mo­jebije mo­je ciałomo­je ciało rozpalonerozpalone to dladla ciebie się takciebie się tak wije…tak wije… gdziewije… gdzie więcgdzie więc jes­teświęc jes­teśgdzie ut­knąłeśgdzie ut­knąłeśw ja­kimw ja­kim kor­kuja­kim kor­ku tak siękor­ku tak się cze­katak się cze­kaczy nie czu­jeszczy nie czu­jesz co ja czujęnie czu­jesz co ja czujęja­ka dro­gaja­ka dro­ga twadro­ga twa da­lekatwa da­leka

Żyje­my dla siebie ale nie z sobą. Każde bieg­nie osob­no, swoją własną drogą. Dwa ser­ca, tak moc­no bijące dla siebie. Gdzie jes­teś? Cze­kam prze­cież na Ciebie. -Annlaug
Żyje­my-dla-siebie-ale-nie z sobą-każde-bieg­nie-osob­no-swoją-własną-drogą-dwa-ser­ca-tak-moc­no-biją-dla-siebie-gdzie-jes­teś
Wszys­cy są na tak, a życie po­ka­zu­je, na wspak...   The­bes­tka­siaa 22.02.2016   -Thebestkasiaa
wszys­cy-są na tak-a życie-po­ka­zu­-na wspak- -the­bes­tka­siaa-22022016-