Mo­ja ge­ne­rac­ja, mo­je pokolenie, brow­cem i hip ho­pem ciągłe upojenie. Ra­sizm i ko­rup­cja władają na świecie, bez spra­wied­li­wości szyb­ko wyginiecie! Wasze mądre ra­dy, wasze zrozumienie, kto was zechce słuchać? Kto was nie oleje? Wy jes­teście górą, nas w d*pę kopniecie, myśli­cie o nas - ćpu­ny... Nic o nas nie wiecie! Na nas wciąż są skar­gi, na nas przeklinacie, po­wie­dzcie nam szczerze, co Wy do nas macie? ® by Mrs Vercetti 


mo­ja-ge­ne­rac­ja-mo­-pokolenie-brow­cem-i hip-ho­pem-ągłe-upojenie-ra­sizm-i ko­rup­cja-władają-na świecie-bez
mrs vercettimo­jage­ne­rac­jamo­jepokoleniebrow­cemi hipho­pemciągłeupojeniera­sizmi ko­rup­cjawładająna świeciebezspra­wied­li­wościszyb­kowyginieciewaszemądrera­dywaszezrozumieniektowaszechcesłuchaćktonie olejewyjes­teściegórąnasw dpękopnieciemyśli­cieo nas ćpu­nynic o nasnie wiecienawciążsą skar­gina nasprzeklinaciepo­wie­dzcienamszczerzeco wy do nasmacie®by mrsvercetti mo­ja ge­ne­rac­jamo­je pokoleniebrow­cem i hipi hip ho­pemho­pem ciągłeciągłe upojeniera­sizm i ko­rup­cjai ko­rup­cja władająwładają na świeciebez spra­wied­li­wościspra­wied­li­wości szyb­koszyb­ko wyginieciewasze mądremądre ra­dywasze zrozumieniekto waswas zechcezechce słuchaćkto waswas nie olejewy jes­teściejes­teście górąnas w d*pęw d*pę kopnieciemyśli­cie o nas ćpu­ny nic o nasnic o nas nie wieciena nasnas wciążwciąż są skar­gina nas przeklinaciepo­wie­dzcie namnam szczerzeco wy do nas macie® by mrsby mrs vercetti brow­cem i hip ho­pemi hip ho­pem ciągłeho­pem ciągłe upojeniera­sizm i ko­rup­cja władająi ko­rup­cja władają na świeciebez spra­wied­li­wości szyb­kospra­wied­li­wości szyb­ko wyginieciewasze mądre ra­dykto was zechcewas zechce słuchaćkto was nie olejewy jes­teście górąnas w d*pę kopniecie ćpu­ny nic o nas nie wieciena nas wciążnas wciąż są skar­gipo­wie­dzcie nam szczerze® by mrs vercetti 

Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Ciągłe przy­myka­nie oczu na otaczającą nas nies­pra­wied­li­wość uczy­ni nas śle­pym na ludzkie cierpienie. -topik
ciągłe-przy­myka­nie-oczu-na otaczającą-nas-nies­pra­wied­li­wość-uczy­-nas-ś­pym-na ludzkie-cierpienie
Mówi się, że co nas nie za­bije, to nas wzmoc­ni, jed­nak, jeżeli nie jes­teśmy przez nic wzmoc­nieni, co­kol­wiek może nas zabić. -Bruno
mówi-ę-że co nas-nie za­bije-to nas-wzmoc­-jed­nak-żeli-nie jes­teśmy-przez-nic-wzmoc­nieni-co­kol­wiek-może-nas-zabić
Nikt z nas nie jest nieis­tniejącym by­tem, zaw­sze znaj­dzie się ktoś kto o nas wie. -NightHuntress
nikt-z nas-nie jest nieis­tniejącym-by­tem-zaw­sze-znaj­dzie ę-ktoś-kto-o nas-wie
Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy
gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas