Mo­ja ki­cia pokićkana, jest przez diabła opętana. Na sąsiada raz skoczyła i mu oczki wydrapała. Kiedy płytę zapuściłam, tańco­wała Behemoth'a. To się raczej rzad­ko zdarza żeby Ner­gal kręcił kota. Kiedy mleczka jej nalałam to mi­seczkę wywróciła i miauknęła na mnie wściek­le : '' Na­lej mi tam­te­go wi­na !!! ''. Po­tem lek­ko nawalona przy­tulała moją mamę, która śmie­chem się zaniosła mówiąc '' wyście ta­kie sa­me ''. * Dla dziew­czy­ny z sześcioma ko­tami * 


mo­ja-ki­cia-pokićkana-jest-przez-diabła-opętana-na-sąsiada-raz-skoczyła-i-mu oczki-wydrapała-kiedy-płytę-zapuśłam-ńco­wała
angelique crueltymo­jaki­ciapokićkanajestprzezdiabłaopętananasąsiadarazskoczyłamu oczkiwydrapałakiedypłytęzapuściłamtańco­wałabehemoth'ato sięraczejrzad­kozdarzażebyner­galkręciłkotamleczkajejnalałamtomi­seczkęwywróciłamiauknęłana mniewściek­le''na­lejmi tam­te­gowi­na''po­temlek­konawalonaprzy­tulałamojąmamęktóraśmie­chem sięzaniosłamówiąc'' wyścieta­kiesa­medladziew­czy­nyz sześciomako­tami mo­ja ki­ciaki­cia pokićkanajest przezprzez diabładiabła opętanana sąsiadasąsiada razraz skoczyłaskoczyła ii mu oczkimu oczki wydrapałakiedy płytępłytę zapuściłamtańco­wała behemoth'ato się raczejraczej rzad­korzad­ko zdarzazdarza żebyżeby ner­galner­gal kręciłkręcił kotakiedy mleczkamleczka jejjej nalałammi­seczkę wywróciławywróciła ii miauknęłamiauknęła na mniena mnie wściek­lewściek­lena­lejna­lej mi tam­te­gomi tam­te­go wi­nawi­na. po­tempo­tem lek­kolek­ko nawalonanawalona przy­tulałaprzy­tulała mojąmoją mamęktóra śmie­chem sięśmie­chem się zaniosłazaniosła mówiącmówiąc '' wyście wyście ta­kieta­kie sa­mesa­me* dladla dziew­czy­nydziew­czy­ny z sześciomaz sześcioma ko­tamiko­tami * mo­ja ki­cia pokićkanajest przez diabłaprzez diabła opętanana sąsiada razsąsiada raz skoczyłaraz skoczyła iskoczyła i mu oczkii mu oczki wydrapałakiedy płytę zapuściłamto się raczej rzad­koraczej rzad­ko zdarzarzad­ko zdarza żebyzdarza żeby ner­galżeby ner­gal kręciłner­gal kręcił kotakiedy mleczka jejmleczka jej nalałamnalałam to mi­seczkęmi­seczkę wywróciła iwywróciła i miauknęłai miauknęła na mniemiauknęła na mnie wściek­lena mnie wściek­le'' na­lejna­lej mi tam­te­gona­lej mi tam­te­go wi­nami tam­te­go wi­na. po­tem lek­kopo­tem lek­ko nawalonalek­ko nawalona przy­tulałanawalona przy­tulała mojąprzy­tulała moją mamęktóra śmie­chem się zaniosłaśmie­chem się zaniosła mówiączaniosła mówiąc '' wyściemówiąc '' wyście ta­kie wyście ta­kie sa­meta­kie sa­me. * dla* dla dziew­czy­nydla dziew­czy­ny z sześciomadziew­czy­ny z sześcioma ko­tamiz sześcioma ko­tami * 

Kiedy nie wiem, co ro­bię, to wyglądam jak ktoś, kto nie wie, co ro­bi. Kiedy jes­tem po­dek­scy­towa­na lub zde­ner­wo­wana, wyglądam na po­dek­scy­towaną i zde­ner­wo­waną. A kiedy się zgu­bię, co zdarza się często, wi­dać po mnie, że się zgu­biłam. Jak to kiedyś ujął Da­vid: Masz od­wrot­ność te­go, co na­zywają twarzą po­kerzys­ty. Masz, że tak po­wiem... twarz gracza w minigolfa...i wziął moją zapłakaną twarz w dłonie, po­pat­rzył głębo­ko i lek­ko po­całował w us­ta. Przy­tulił.Bez słów. Czułam się bez­pie­cznie, jed­nak bo­lało mnie ser­ce, że tak rzad­ko jest, a raczej bywa.Kiedy dziew­czy­na ma piętnaście lat, niena­widzi mężczyzn i wszys­tkich chętnie by wy­mor­do­wała. A w dwa la­ta później roz­gląda się, czy któryś przy­pad­kiem nie ocalał.Przy­pad­ki nie is­tnieją, wszys­tko dzieje się dla mnie i prze­ze mnie, a kiedy już przejdę moją drogę, u jej kre­su zro­zumiem włas­ne życie.Twój gest jest jak me­lodia, która nie chce wyjść z mo­jej głowy przez dłuższy czas. Tyl­ko ode mnie za­leży czy zmienię płytę..Obudziłeś się dziś ra­no z ok­ropnym bólem głowy, nic nie pa­miętałeś z wczo­raj­szej nocy, ja­kiś fa­cet przy­niósł ci śniada­nie do łóżka, za­pytałeś go, jak się tu znalazłeś, ten się zaśmiał, mówiąc ci kochanie. Spraw­dziłeś swo­ja komórkę i oka­zało się że pisałeś, do swo­jej dziew­czy­ny, że się z te­go wyleczysz, zro­zumiałeś nag­le wte­dy, że znów się nie udało. Ko­lej­ny raz dałeś dupy...