Mo­ja miłość jest praw­dzi­wa więc poz­wo­liła bym abyś był szczęśli­wy z inną, ale jes­tem też ko­bietą więc nie dałabym wam o so­bie za­pom­nieć ....


mo­ja-miłość-jest praw­dzi­wa-więc-poz­wo­liła-bym-abyś-był-szczęśli­wy-z inną-ale-jes­tem-też-ko­bietą-więc-nie dałabym-wam
loquentiamo­jamiłośćjest praw­dzi­wawięcpoz­wo­liłabymabyśbyłszczęśli­wyz innąalejes­temteżko­bietąnie dałabymwamo so­bieza­pom­niećmo­ja miłośćmiłość jest praw­dzi­wajest praw­dzi­wa więcwięc poz­wo­liłapoz­wo­liła bymbym abyśabyś byłbył szczęśli­wyszczęśli­wy z innąale jes­temjes­tem teżteż ko­bietąko­bietą więcwięc nie dałabymnie dałabym wamwam o so­bieo so­bie za­pom­niećza­pom­niećmo­ja miłość jest praw­dzi­wamiłość jest praw­dzi­wa więcjest praw­dzi­wa więc poz­wo­liławięc poz­wo­liła bympoz­wo­liła bym abyśbym abyś byłabyś był szczęśli­wybył szczęśli­wy z innąale jes­tem teżjes­tem też ko­bietąteż ko­bietą więcko­bietą więc nie dałabymwięc nie dałabym wamnie dałabym wam o so­biewam o so­bie za­pom­niećo so­bie za­pom­nieć

Będąc człowiekiem, nie jes­tem bliższy nies­kończo­ności, niż gdy­bym był mrówką, ale też nie jes­tem dal­szy, niż gdy­bym był ciałem niebieskim.Jes­teś tu czu­je Cie lecz na Ciebie nie pat­rzę się chce za­pom­nieć o To­bie dziś ale mo­je ser­ce nie chce za ro­zumem iść i tak każde­go dnia od no­wa w mo­jej głowie wid­nieje Twa osoba poz­być się te­go ob­ra­zu nie mogę bo jes­tem bar­dzo za­kocha­na w Tobie ro­bie to ta­jem­nie, nie zauważasz tego ale to błąd bo zna­lazłaś drogę do ser­ca mego Jes­tem od­da­ny mo­jej sztu­ce. Wierzę, że sztu­ka ja­ko całość za swój cel ma zjed­nocze­nie te­go, co ma­terial­ne i co ducho­we, te­go, co ludzkie i co ducho­we. I wierzę, że jest to praw­dzi­wy powód is­tnienia sztu­ki i te­go, co ro­bię. Czuję się szczęśli­wy, że jes­tem in­stru­men­tem, przez który przepływa muzyka.Od­dałabym swój ulu­biony ku­bek, w którym codzien­nie piję kawę. Po­duszkę, którą tak uwiel­biam.. Też bym od­dała. Mi­sia, które­go naz­wałam Twoim imieniem. Od­dałabym tak wiele. Żebyś był. Te­raz. Tu­taj Już na zaw­sze. Tak wiele bym oddała.Bym wziął nick Mic­kiewicz ale był zajęty więc wyb­rałem nick Kos­sak. Poz­dra­wiam wszys­tkich i życzę dob­rej no­cy :) Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu.