Mo­lo – roz­cza­rowa­ny most.


mo­lo-roz­cza­rowa­ny-most
james joycemo­loroz­cza­rowa­nymostmo­lo –– roz­cza­rowa­nyroz­cza­rowa­ny mostmo­lo – roz­cza­rowa­ny– roz­cza­rowa­ny mostmo­lo – roz­cza­rowa­ny most

Roz­cza­rowa­nie to rzeczywistość, gdy zaw­cza­su przeżywasz przyszłość.Czas cza­sem roz­wiązu­je prob­le­my, a cza­sem ich nie zauważa, a w ogóle to wys­tar­czy być szczęśli­wym, żeby cza­su nie zauważać, a więc nie mieć problemów. In­spi­rowa­ne tutejszością Bez­konku­ren­cyjna w by­ciu roz­cza­rowa­niem dla swoich rodziców.Uwierz, za­nim Ciebie nie poz­nała, nie miała ty­le roz­cza­rowa­nia w oczach.Is­tnieją kra­je tak słabo roz­wi­nięte, że da­rowa­nie im nieza­leżności miałoby ta­ki sam sku­tek, jak da­rowa­nie dziec­ku brzytwy.Znów wrzu­cił do la­musa wszys­tkie roz­cza­rowa­nia swo­jego małżeństwa. Zos­ta­wił ot­wartą szuf­ladę - prze­cież wciąż do niej sięga.