Mo­ral­ne oburze­nie składa się prze­ważnie w 2% z mo­ral­ności, w 48% z oburze­nia i w 50% z zawiści.


mo­ral­ne-oburze­nie-składa ę-prze­ważnie-w 2% z mo­ral­noś-w 48%-z oburze­nia-i w 50%-z zawiś
autor nieznanymo­ral­neoburze­nieskłada sięprze­ważniew 2 z mo­ral­nościw 48z oburze­niai w 50z zawiścimo­ral­ne oburze­nieoburze­nie składa sięskłada się prze­ważnieprze­ważnie w 2% z mo­ral­nościw 48% z oburze­niaz oburze­nia i w 50%i w 50% z zawiścimo­ral­ne oburze­nie składa sięoburze­nie składa się prze­ważnieskłada się prze­ważnie w 2% z mo­ral­nościw 48% z oburze­nia i w 50%z oburze­nia i w 50% z zawiścimo­ral­ne oburze­nie składa się prze­ważnieoburze­nie składa się prze­ważnie w 2% z mo­ral­nościw 48% z oburze­nia i w 50% z zawiścimo­ral­ne oburze­nie składa się prze­ważnie w 2% z mo­ral­ności

Mo­ral­ność w prak­ty­ce to prze­ważnie zła wo­la i zawiść. -Johann Wolfgang Goethe
mo­ral­ność-w prak­ty­-to prze­ważnie-zła-wo­-i zawiść
Obojętność mo­ral­na to cho­roba bar­dzo kul­tu­ral­nych ludzi. -Henri Frédéric Amiel
obojętność-mo­ral­na-to cho­roba-bar­dzo-kul­­ral­nych-ludzi
- Czołgać się? - rzekł z oburze­niem - to niegod­ne człowieka. - I poszedł da­lej dum­nie na klęczkach. -Wiesław Brudziński
 czołgać-ę- rzekł-z oburze­niem- to niegod­ne-człowieka-i-poszedł-da­lej-dum­nie-na klęczkach