Mo­wa jest zewnętrznym myśle­niem, myśle­nie wewnętrzną mową.


mo­wa-jest zewnętrznym-myś­niem-myś­nie-wewnętrzną-mową
antoine rivarolmo­wajest zewnętrznymmyśle­niemmyśle­niewewnętrznąmowąmo­wa jest zewnętrznymjest zewnętrznym myśle­niemmyśle­nie wewnętrznąwewnętrzną mowąmo­wa jest zewnętrznym myśle­niemmyśle­nie wewnętrzną mową

Mowa jest zewnętrznym myśleniem, myślenie wewnętrzną mową.Za­mykam oczy i ro­bię głębo­ki wdech i myślę o swoim życiu i jak tu wylądo­wałem. Myślę o szko­dach, zniszcze­niach i krzyw­dach, ja­kie wyrządziłem so­bie i in­nym. Myślę o niena­wiści do sa­mego siebie. Myślę o tym, jak i dlacze­go i co się stało i myśli przychodzą z łat­wością, ale od­po­wie­dzi nie.Kiedy myślę i nic nie wy­myślę, to so­bie myślę, po co ja ty­le myślałem, żeby nic nie wy­myślić. Prze­cież mogłem nic nie myśleć i ty­le sa­mo bym wymyślił.Su­mienie człowieka jest myśle­niem Boga.Mówię to co myślę, więc chy­ba nie myślę zbyt często.Gdy myślę o To­bie, czuję ból. Gdy myślę o so­bie, czuję ek­stazę. Gdy myślę o Nas, nie czu­je już nic.