Może się wydawać, ale dobro jest darem, ale tak naprawdę jest wynikiem ciężkiej i uczciwej pracy.


może-ę-wydawać-ale-dobro-jest-darem-ale-tak-naprawdę-jest-wynikiem-ężkiej-i-uczciwej-pracy
anonimmożesięwydawaćaledobrojestdaremtaknaprawdęwynikiemciężkiejuczciwejpracymoże sięsię wydawaćale dobrodobro jestjest daremale taktak naprawdęnaprawdę jestjest wynikiemwynikiem ciężkiejciężkiej ii uczciwejuczciwej pracymoże się wydawaćale dobro jestdobro jest daremale tak naprawdętak naprawdę jestnaprawdę jest wynikiemjest wynikiem ciężkiejwynikiem ciężkiej iciężkiej i uczciweji uczciwej pracyale dobro jest daremale tak naprawdę jesttak naprawdę jest wynikiemnaprawdę jest wynikiem ciężkiejjest wynikiem ciężkiej iwynikiem ciężkiej i uczciwejciężkiej i uczciwej pracyale tak naprawdę jest wynikiemtak naprawdę jest wynikiem ciężkiejnaprawdę jest wynikiem ciężkiej ijest wynikiem ciężkiej i uczciwejwynikiem ciężkiej i uczciwej pracy

Czy życie jest dobrem, które do nas należy? Uważam, że tak, ale to dobro jest nam dane pod warunkami, co do których można się pomylić.Po naprawdę ciężkiej chorobie nikt już nie jest taki sam; staje się znacznie lepszy lub znacznie gorszy.I w ciężkiej chorobie tkwi dobro. Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę.Błądzić jest rzeczą ludzką, ale naprawdę mylić się potrafi tylko komputer.Może pomyłka jest przewidzianym z góry wynikiem pewnego mechanizmu.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.