może? a może i nie? al­bo może troszeczkę? lub ociupinkę nawet? al­bo to złuda jaka? a ja jes­tem tyl­ko pokraka? wyb­ryk na­tury jaki? ta­ki całkiem nijaki? co słowa układa na stole? O! rym? Ja żesz, to chromolę! i kur­czak w rosole.


może-a-może-i nie-al­bo-może-troszeczkę-lub-ociupinkę-nawet-al­bo-to złuda-jaka-a-ja jes­tem-tyl­ko-pokraka-wyb­ryk-na­tury-jaki-­ki
theo valentymożemożei nieal­botroszeczkęlubociupinkęnawetto złudajakaja jes­temtyl­kopokrakawyb­rykna­turyjakita­kicałkiemnijakicosłowaukładana stolerymjażeszto chromolękur­czakw rosolemoże i nieal­bo możemoże troszeczkęlub ociupinkęociupinkę nawetal­bo to złudato złuda jakaja jes­tem tyl­kotyl­ko pokrakawyb­ryk na­turyna­tury jakita­ki całkiemcałkiem nijakico słowasłowa układaukłada na stoleja żeszi kur­czakkur­czak w rosolea może i nieal­bo może troszeczkęlub ociupinkę nawetal­bo to złuda jakaa ja jes­tem tyl­koja jes­tem tyl­ko pokrakawyb­ryk na­tury jakita­ki całkiem nijakico słowa układasłowa układa na stolei kur­czak w rosole

Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego jes­tem płaczącym niebem może cho­ciaż jedną kroplą kiedyś dot­knę two­jej skro­ni jes­tem smut­kiem w oczach zap­ra­cowa­nego mężczyzny który chciałby moc­no kochać jes­tem tes­knotą rodzinną kto może wie­dzieć jak długo mil­czeć gdy krzyczeć chce serce Słowa to tyl­ko 30% jeżeli chodzi o prze­kaz in­formac­ji, jeżeli jes­teś dob­rym mówcą to ges­ty­kulac­ja może wy­nosić 70%, na­tomiast jeżeli chodzi o ser­ce i wnętrze człowieka, to są tyl­ko dwie op­cje: jest al­bo 0 al­bo 100%, przedział obus­tron­nie domknięty...Jes­tem? A może mnie nie ma ? Jes­tem tyl­ko w marze­niach - żyję marzeniami.Przyjaźń może oznaczać bycie razem, pisanie listów lub rozmowy telefoniczne. Może być wiotka, ulotna, trwała i silna, może trwać całe życie lub tydzień. Może zostawić nas z uczuciem goryczy albo zostać w pamięci jak ciepły, jasny klejnot. Nic nie zastąpi przyjaźni - ani pieniądze, ani władza, uroda, dobrobyt, ani sława.