Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego 


może-bóg-może-morze-może-człowiek-lub-ener­gii-złoże-może-atom-i reakcja-może-blichtr-i podła-akcja-może-półbóg-z rąk-ot­chłani
avantdecesmożebógmożemorzeczłowieklubener­giizłożeatomi reakcjablichtri podłaakcjapółbógz rąkot­chłanipotwórz ko­pyta­minicwszechŚwiatstworzonjest z niczegonicjest by­temnicjest niczemjest mnąi moimżyciemwszys­tkoto nicw tymzłegoto ja i mo­jeego może bógmoże morzemorze możemoże człowiekczłowiek lublub ener­giiener­gii złożezłoże możemoże atomatom i reakcjai reakcja możemoże blichtrblichtr i podłai podła akcjaakcja możemoże półbógpółbóg z rąkz rąk ot­chłaniot­chłani możemoże potwórpotwór z ko­pyta­miz ko­pyta­mi możemoże nicnic wszechŚwiatwszechŚwiat stworzonstworzon jest z niczegojest z niczego nicnic jest by­temjest by­tem nicnic jest niczemjest niczem nicnic jest mnąjest mną i moimi moim życiemżyciem wszys­tkowszys­tko to nicto nic ii nicnic w tymw tym złegozłego nicnic to ja i mo­jeto ja i mo­je ego może morze możemorze może człowiekmoże człowiek lubczłowiek lub ener­giilub ener­gii złożeener­gii złoże możezłoże może atommoże atom i reakcjaatom i reakcja możei reakcja może blichtrmoże blichtr i podłablichtr i podła akcjai podła akcja możeakcja może półbógmoże półbóg z rąkpółbóg z rąk ot­chłaniz rąk ot­chłani możeot­chłani może potwórmoże potwór z ko­pyta­mipotwór z ko­pyta­mi możez ko­pyta­mi może nicmoże nic wszechŚwiatnic wszechŚwiat stworzonwszechŚwiat stworzon jest z niczegostworzon jest z niczego nicjest z niczego nic jest by­temnic jest by­tem nicjest by­tem nic jest niczemnic jest niczem nicjest niczem nic jest mnąnic jest mną i moimjest mną i moim życiemi moim życiem wszys­tkożyciem wszys­tko to nicwszys­tko to nic ito nic i nici nic w tymnic w tym złegow tym złego niczłego nic to ja i mo­jenic to ja i mo­je ego 

wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Od kres­ki wszys­tko się zaczyna Od kres­ki może pow­stać słowo Od kres­ki może pow­stać arcydzieło Oko również pod­kreślo­ne jest kreską Niewiel­ka kres­ka może zdziałać cuda Dwie kres­ki kłopot lub szczęście Sym­bo­lizują ciążę Kres­ka ni­by nic a jed­nak coś Można na kimś pos­ta­wić kreskę Możemy coś podkreślać Kres­ka może cza­sem spo­wodo­wać kłopot Kres­ki mogą sta­wiać znak równości Od kre­sek możemy coś wyliczać Kres­ka - cien­ka linia Kres­ka ma wiele znaczeń Kres­ka - nic a jed­nak coś Miłość jest jak eter. Może za­bić, ale może też... ulot­nić się.Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.Przyjaźń poznają po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.