Może i my jes­teśmy tyl­ko cza­sami, to znaczy: raz mniej, niekiedy pra­wie zni­kamy, rozpływa­my się, a po­tem nagłym skur­czem, nagłym wy­siłkiem, sca­lając na chwilę roz­pa­dające się ro­jowis­ko pa­mięci... Na dzień sta­jemy się...


może-i my jes­teśmy-tyl­ko-cza­sami-to znaczy-raz-mniej-niekiedy-pra­wie-zni­kamy-rozpływa­my-ę-a po­tem-nagłym-skur­czem-nagłym
stanisław lemmożei my jes­teśmytyl­kocza­samito znaczyrazmniejniekiedypra­wiezni­kamyrozpływa­mysięa po­temnagłymskur­czemwy­siłkiemsca­lającna chwilęroz­pa­dające sięro­jowis­kopa­mięcina dzieństa­jemysięmoże i my jes­teśmyi my jes­teśmy tyl­kotyl­ko cza­samiraz mniejniekiedy pra­wiepra­wie zni­kamyrozpływa­my sięa po­tem nagłymnagłym skur­czemnagłym wy­siłkiemsca­lając na chwilęna chwilę roz­pa­dające sięroz­pa­dające się ro­jowis­koro­jowis­ko pa­mięcipa­mięci na dzieńna dzień sta­jemysta­jemy sięmoże i my jes­teśmy tyl­koi my jes­teśmy tyl­ko cza­saminiekiedy pra­wie zni­kamya po­tem nagłym skur­czemsca­lając na chwilę roz­pa­dające sięna chwilę roz­pa­dające się ro­jowis­koroz­pa­dające się ro­jowis­ko pa­mięciro­jowis­ko pa­mięci na dzieńpa­mięci na dzień sta­jemyna dzień sta­jemy się