Może is­totnie, jes­teśmy śmie­szni. Ale nie po­winieneś myśleć, że fakt, iż coś jest śmie­szne, mości mar­ki­zie, oz­nacza, że nie jest niebezpieczne.


może-is­totnie-jes­teśmy-śmie­szni-ale nie po­winieneś-myść-że fakt-iż coś-jest śmie­szne-moś-mar­ki­zie-oz­nacza
neil gaimanmożeis­totniejes­teśmyśmie­szniale nie po­winieneśmyślećże faktiż cośjest śmie­sznemościmar­ki­zieoz­naczaże nie jest niebezpiecznemoże is­totniejes­teśmy śmie­szniale nie po­winieneś myślećiż coś jest śmie­sznemości mar­ki­zie

Może to wy­daje się śmie­szne, ale czuję że zos­ta­niesz dla mo­jego szczęśli­wego końca.Fakt, że ludzkie prob­le­my by­wają śmie­szne, a ludzie mi­mo to są często smut­ni, sta­nowi dla mnie je­dynie rzeczy­wistą sprzeczność.[To] fik­cja, którą kar­mi się nasza pra­wica, że pol­ska tożsa­mość to jest zba­wienie i że Po­lako­wi po­może tyl­ko i prze­de wszys­tkim in­ny Po­lak – byłoby to śmie­szne, gdy­by nie było tragiczne.Zam­knę świat na kluczyk niech wszys­cy zo­baczą że są tak sa­mo śmie­szni jak inni Ludzie bied­ni - we­seli ... śmie­szne pieniądze.Dzieci są czymś cze­go prag­niemy al­bo nie prag­niemy. To śmie­szne na­zywać przez­nacze­niem coś, co płynie z mecha­niczno-fiz­jo­logiczne­go przy­pad­ku, to niegod­ne współczes­ne­go człowieka.