Może jes­teśmy tu tyl­ko po to by coś zro­zumieć, coś poczuć... Tu na tym świecie....


może-jes­teśmy- tyl­ko-po to by coś-zro­zumieć-coś-poczuć-tu-na tym-świecie
duch_sumieniamożejes­teśmytu tyl­kopo to by cośzro­zumiećcośpoczućna tymświeciemoże jes­teśmyjes­teśmy tu tyl­kotu tyl­ko po to by cośpo to by coś zro­zumiećcoś poczućpoczuć tutu na tymna tym świeciemoże jes­teśmy tu tyl­kojes­teśmy tu tyl­ko po to by cośtu tyl­ko po to by coś zro­zumiećcoś poczuć tupoczuć tu na tymtu na tym świeciemoże jes­teśmy tu tyl­ko po to by cośjes­teśmy tu tyl­ko po to by coś zro­zumiećcoś poczuć tu na tympoczuć tu na tym świeciemoże jes­teśmy tu tyl­ko po to by coś zro­zumiećcoś poczuć tu na tym świecie

Każdy ma coś do ro­boty. Po to jes­teśmy na tym świecie, żeby mieć coś do ro­boty. Żeby się przy­dać ko­muś lub czemuś.Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.Jed­na połowa ludzi na świecie nie pot­ra­fi zro­zumieć, dlacze­go dru­giej połowie coś spra­wia przyjemność.Dzięki bólo­wi jes­teśmy w sta­nie le­piej zro­zumieć drugą osobę.spróbuj zro­zumieć in­nych gdy coś ich bo­li lub gdy im smut­no i proszę cię nie bądź tyl­ko piep­rzo­nym egoistą Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich.