Może jes­teśmy tu tyl­ko po to by coś zro­zumieć, coś poczuć... Tu na tym świecie....


może-jes­teśmy- tyl­ko-po to by coś-zro­zumieć-coś-poczuć-tu-na tym-świecie
duch_sumieniamożejes­teśmytu tyl­kopo to by cośzro­zumiećcośpoczućna tymświeciemoże jes­teśmyjes­teśmy tu tyl­kotu tyl­ko po to by cośpo to by coś zro­zumiećcoś poczućpoczuć tutu na tymna tym świeciemoże jes­teśmy tu tyl­kojes­teśmy tu tyl­ko po to by cośtu tyl­ko po to by coś zro­zumiećcoś poczuć tupoczuć tu na tymtu na tym świeciemoże jes­teśmy tu tyl­ko po to by cośjes­teśmy tu tyl­ko po to by coś zro­zumiećcoś poczuć tu na tympoczuć tu na tym świeciemoże jes­teśmy tu tyl­ko po to by coś zro­zumiećcoś poczuć tu na tym świecie

Każdy ma coś do ro­boty. Po to jes­teśmy na tym świecie, żeby mieć coś do ro­boty. Żeby się przy­dać ko­muś lub czemuś. -Małgorzata Musierowicz
każdy- coś-do ro­boty-po to jes­teśmy-na tym-świecie-żeby-mieć-coś-do ro­boty-Żeby ę-przy­dać-ko­muś-lub-czemuś
Jed­na połowa ludzi na świecie nie pot­ra­fi zro­zumieć, dlacze­go dru­giej połowie coś spra­wia przyjemność. -Jane Austen
jed­na-połowa-ludzi-na świecie-nie pot­ra­fi-zro­zumieć-dlacze­go-dru­giej-połowie-coś-spra­wia-przyjemność
Dzięki bólo­wi jes­teśmy w sta­nie le­piej zro­zumieć drugą osobę. -NightHuntress
dzięki-bólo­wi-jes­teśmy-w sta­nie-­piej-zro­zumieć-drugą-osobę
spróbuj zro­zumieć in­nych gdy coś ich bo­li lub gdy im smut­no i proszę cię nie bądź tyl­ko piep­rzo­nym egoistą  -Intryga
spróbuj-zro­zumieć-in­nych-gdy-coś-ich-bo­li-lub-gdy-im smut­no-i proszę-ę-nie-bądź-tyl­ko-piep­rzo­nym-egoistą