Może ktoś też próbuję o Nas te­raz zapomnieć? 


może-ktoś-też-próbuję-o nas-te­raz-zapomnieć 
respirermożektośteżpróbujęo naste­razzapomnieć może ktośktoś teżteż próbujępróbuję o naso nas te­razmoże ktoś teżktoś też próbujęteż próbuję o naspróbuję o nas te­razmoże ktoś też próbujęktoś też próbuję o nasteż próbuję o nas te­razmoże ktoś też próbuję o nasktoś też próbuję o nas te­raz

Czy zda­jesz so­bie sprawę, że za­nim skończysz czy­tać to zda­nie, ktoś zdąży um­rzeć, śmier­cią na­turalną, czy też w wy­niku wy­pad­ku, choroby... Ktoś in­ny właśnie się na­rodził w kochającej rodzi­nie, bądź ta­kiej, która miłości nie zna... Nie ważne, co dzieje się te­raz. Pa­miętaj, gdzieś na świecie jest ktoś, kto czu­je te­raz to sa­mo co Ty. Po­myśl o nim. Może pot­rze­buje właśnie ciebie... W szczęściu, czy też smut­ku i swej samotności...Można zapomnieć zdobywcy i grabież, i nawet gwałt, ale nie można przebaczyć uczonemu, jeżeli próbuje to naukowo uzasadnić.A co jeśli Bóg też pot­rze­buje pomocy? Może przez nas nie może spać w nocy... Mar­twisz się przez prob­le­my swo­je i bliskich, A On ma zmar­twienia nas wszys­tkich... Po­wiedz tyl­ko, czy kiedy będzie chciał się wygadać Wysłuchasz...? A może każesz mu spadać?! (In­spi­rowa­ne książką Zmieniłeś się... Byłeś za­baw­ny, zaw­sze uśmie­chnięty, po­mysłowy a te­raz nie widzę żad­nej z tych cech. Może to czas po­konał nas, może my sa­mi.. Może po pros­tu rutyna.Wiesz co? Jest Ktoś. Ktoś przez duże K.Wczo­raj też był i nie tyl­ko wte­dy. Jest tam ciągle. Jut­ro też będzie. Po­wiedz mi co ja mam zro­bić. Jak Go stamtąd wy­ciągnąć? Ut­knął na dnie ser­ca za głęboko...kiedy po­myślisz, że masz ciężko w życiu, to po­myśl też, że ktoś za ścianą może mieć gorzej.