Może myślisz, Że zaw­sze jest tak, jak myślisz... Po­myśl nad tym, Bo to wprost nie do pomyślenia... Żebyś zaw­sze myślał, Że myślisz dobrze! Dob­rze nad tym pomyśl... Dobrze? To dob­rze zrobi Two­jemu myśleniu.


może-myślisz-Że-zaw­sze-jest tak-jak myślisz-po­myśl-nad-tym-bo-to wprost-nie do pomyślenia-Żebyś-zaw­sze-myśł-Że-myślisz
rozgoryczona kmożemyśliszezaw­szejest takjak myśliszpo­myślnadtymboto wprostnie do pomyśleniaebyśmyślałmyśliszdobrzedob­rzetympomyśldobrzetodob­rzezrobitwo­jemumyśleniumoże myśliszŻe zaw­szezaw­sze jest takjak myślisz po­myślpo­myśl nadnad tymbo to wprostto wprost nie do pomyślenianie do pomyślenia ŻebyśŻebyś zaw­szezaw­sze myślałŻe myśliszmyślisz dobrzedob­rze nadnad tymtym pomyślpomyśl dobrzedob­rze zrobizrobi two­jemutwo­jemu myśleniuŻe zaw­sze jest takjak myślisz po­myśl nadpo­myśl nad tymbo to wprost nie do pomyśleniato wprost nie do pomyślenia Żebyśnie do pomyślenia Żebyś zaw­szeŻebyś zaw­sze myślałŻe myślisz dobrzedob­rze nad tymnad tym pomyśltym pomyśl dobrzedob­rze zrobi two­jemuzrobi two­jemu myśleniu

TRZE­CI SKIT W Pew­nym barze siedzą dwaj pi­sarze. Ten łudząco po­dob­ny do Fo­res­ta Whi­take­ra mówi: - Jak myślisz? Zaw­sze będziemy Kumplami? - Nie zas­ta­nawiałem się nad tym – od­po­wiada ten łudząco po­dob­ny do Jef­fa Goldbluma. - Może to jest klucz do sukcesu? - Nie zas­ta­nawiać się zbyt dużo? - Tak. Nie zas­ta­nawiać się.Nie mam nad czym płakać, bo wiem, że jes­teś blis­ko i o mnie myślisz. Opiszę Ci dzi­siej­szy księżyc. Jest sreb­rny i piękny jak zaw­sze, po­dob­nie jak Ty.Miłość pot­ra­fi być jak nies­pełniona apo­kalip­sa - kiedy nad­chodzi Ta po­ra, już myślisz, że me­teoryt tra­fi w Ziemię, a on nag­le po pros­tu ją omi­ja. Może to i dob­rze? W końcu os­ta­tecznie nie doj­dzie do katastrofy...- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to Mu­zyka to chińska łamigłówka, którą każdy roz­wiązu­je po swo­jemu i zaw­sze dob­rze, bo jest bez rozwiązania.Is­totne jest nie to, co myślisz, lecz to, co ro­bisz z tym, co myślisz.