Może nie jes­teś bo­hate­rem dla całego świata, ale dla tej jed­nej oso­by na pewno.


może-nie jes­teś-bo­hate­rem-dla-całego-świata-ale-dla-tej jed­nej-oso­by-na pewno
nighthuntressmożenie jes­teśbo­hate­remdlacałegoświataaletej jed­nejoso­byna pewnomoże nie jes­teśnie jes­teś bo­hate­rembo­hate­rem dladla całegocałego świataale dladla tej jed­nejtej jed­nej oso­byoso­by na pewnomoże nie jes­teś bo­hate­remnie jes­teś bo­hate­rem dlabo­hate­rem dla całegodla całego świataale dla tej jed­nejdla tej jed­nej oso­bytej jed­nej oso­by na pewnomoże nie jes­teś bo­hate­rem dlanie jes­teś bo­hate­rem dla całegobo­hate­rem dla całego świataale dla tej jed­nej oso­bydla tej jed­nej oso­by na pewnomoże nie jes­teś bo­hate­rem dla całegonie jes­teś bo­hate­rem dla całego świataale dla tej jed­nej oso­by na pewno

Dla nich jes­teś ze­rem a dla mnie jes­teś kimś kto pot­ra­fi zrozumieć po­cie­szyć przy­tulić i po­wie­dzieć że jut­ro wszys­tko będzie dobrze Jes­teś jak po­kaz fa­jer­werków w syl­wes­trową noc dla niewi­dome­go od urodze­nia człowieka, jak po­ran­ny szum morza dla te­go, kto jest całko­wicie głuchy. Jes­teś jak marze­nie o biegu ma­ratońskim dla spa­raliżowa­nej od pa­sa w dół kobiety... Jes­teś tak cho­ler­nie nieosiągalny...Może nie jes­teś ideałem Ale dla mnie jes­teś wszystkim Być bo­hate­rem to nie założenie czer­wo­nej pe­lery­ny lecz poświece­nie włas­ne­go życia dla innych.Nie sta­raj się być dla wszys­tkich częściowo - bądź dla jed­nej oso­by - całkowicie.Jes­teś dla mnie jak bez­ludna wys­pa ląd niez­na­ny na którym chce za­mie­szkać I choć sam wśród całego archipelagu masz mnie a ja Cię os­woję i swoją uczynię Z pias­ku stworzę lek­ki puch z za­rośli złote sza­ty dla króla tej sa­mot­nej wyspy Bo będę je­dyny co Ciebie posiądzie na włas­ność na wie­czność na To­bie wskrzeszę ogień Bez S.O.S i niczy­jej po­mocy będę w domu jak roz­bi­tek przet­rwam w mroku