Może po pros­tu nie da się mieć w życiu wszys­tkiego. Może tyl­ko te dob­re chwi­le, wy­pełnione czułością i poczu­ciem bez­pie­czeństwa po­win­ny wys­tar­czyć za wszystko? 


może-po pros­-nie da ę-mieć-w życiu-wszys­tkiego-może tyl­ko-te dob­re-chwi­-wy­pełnione-czułośą-i poczu­ciem
małgorzata musierowiczmożepo pros­tunie da sięmiećw życiuwszys­tkiegomoże tyl­kote dob­rechwi­lewy­pełnioneczułościąi poczu­ciembez­pie­czeństwapo­win­nywys­tar­czyćza wszystko może po pros­tupo pros­tu nie da sięnie da się miećmieć w życiuw życiu wszys­tkiegomoże tyl­ko te dob­rete dob­re chwi­lewy­pełnione czułościączułością i poczu­ciemi poczu­ciem bez­pie­czeństwabez­pie­czeństwa po­win­nypo­win­ny wys­tar­czyćmoże po pros­tu nie da siępo pros­tu nie da się miećnie da się mieć w życiumieć w życiu wszys­tkiegomoże tyl­ko te dob­re chwi­lewy­pełnione czułością i poczu­ciemczułością i poczu­ciem bez­pie­czeństwai poczu­ciem bez­pie­czeństwa po­win­nybez­pie­czeństwa po­win­ny wys­tar­czyć

A może to właśnie nadzieja za­bez­pie­cza nas przed poczu­ciem roz­paczy... Isabelle Dbam o bez­pie­czeństwo, a może wszys­tkiego się boję? Gdy­by coś się stało, wiem, że przeżyję, ale nicze­go nie przeżyję...Aby być ory­ginal­nym nie pot­rze­ba wca­le w życiu ro­bić zbyt wiele: wys­tar­czy tyl­ko aby wszys­cy otaczający cię ludzie by­li całko­wicie do ciebie niepo­dob­ni i abyś ty był całko­wicie po­dob­ny tyl­ko do nikogo.Siedzę i cze­kam ,aż pop­ro­sisz mnie do tańca,tyl­ko ty­le abym była szczęśli­wa,choć przez chwilę.Chcę poczuć twe sil­ne i umięśnione ra­miona,które w tańcu dają mi poczu­cie bez­pie­czeństwa.Pa­miętasz ten ta­niec w którym tak moc­no ścis­ka­liśmy się za ręce? Al­bo może pa­miętasz to pożeg­na­nie kiedy pod­niosłeś mnie do góry,przy­tuliłeś tak mac­no i po­wie­działeś,że Ty tak lu­bisz...wte­dy czułam,że nie jes­tem Ci obojętna,ale tyl­ko wtedy...Dob­ro jest dob­re, a więc nie może być złe, wys­tar­czy przyjąć tyl­ko pun­kt widze­nia dobra. In­spi­racją le­gen­da por­ta­lu nasz umiłowa­ny Ka­raczan 19 za które­go Bo­gu niech będą dzięki! I wreszcie, cho­ciaż może za­nad­to się w to wgłębiam, nie można mieć fron­tu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wca­le nie jes­tem prze­kona­ny, że światło może is­tnieć bez mro­ku, czys­tość bez bru­du, a dob­ro bez zła.