Może to być nasze pier­wsze zwy­cięstwo, równie dob­rze może być też ostatnie Da­lej ludzie będą mu­sieli cierpieć Da­lej będą mu­sieli ginąć – nie py­taj mnie dlaczego. * This could be the fir­st trum­pet, might as well be the last Ma­ny mo­re will ha­ve to suffer Ma­ny mo­re will ha­ve to die dont ask me why 


może-to być-nasze-pier­wsze-zwy­ęstwo-równie-dob­rze-może-być-też-ostatnie-da­lej-ludzie-będą-mu­sieli-cierpieć-da­lej-będą
zezulecmożeto byćnaszepier­wszezwy­cięstworówniedob­rzemożebyćteżostatnieda­lejludziebędąmu­sielicierpiećginąć– nie py­tajmniedlaczego thiscouldbe thefir­sttrum­petmightas welllastma­nymo­rewillha­veto sufferto diedontaskme why może to byćto być naszenasze pier­wszepier­wsze zwy­cięstworównie dob­rzedob­rze możemoże byćbyć teżteż ostatnieostatnie da­lejda­lej ludzieludzie będąbędą mu­sielimu­sieli cierpiećcierpieć da­lejda­lej będąbędą mu­sielimu­sieli ginąćginąć – nie py­taj– nie py­taj mniemnie dlaczego* this couldcould be thebe the fir­stfir­st trum­petmight as wellas well be thebe the lastlast ma­nyma­ny mo­remo­re willwill ha­veha­ve to sufferto suffer ma­nyma­ny mo­remo­re willwill ha­veha­ve to dieto die dontdont askask me why może to być naszeto być nasze pier­wszenasze pier­wsze zwy­cięstworównie dob­rze możedob­rze może byćmoże być teżbyć też ostatnieteż ostatnie da­lejostatnie da­lej ludzieda­lej ludzie będąludzie będą mu­sielibędą mu­sieli cierpiećmu­sieli cierpieć da­lejcierpieć da­lej będąda­lej będą mu­sielibędą mu­sieli ginąćmu­sieli ginąć – nie py­tajginąć – nie py­taj mnie– nie py­taj mnie dlaczego* this could be thecould be the fir­stbe the fir­st trum­petmight as well be theas well be the lastbe the last ma­nylast ma­ny mo­rema­ny mo­re willmo­re will ha­vewill ha­ve to sufferha­ve to suffer ma­nyto suffer ma­ny mo­rema­ny mo­re willmo­re will ha­vewill ha­ve to dieha­ve to die dontto die dont askdont ask me why 

Czy myśli­cie, że kiedyś będzie inaczej? Czy wy nap­rawdę myśli­cie, że wszys­cy będą mog­li być zmecha­nizo­wani i us­tanda­ryzo­wani w pra­cy ręcznej? Nie - zaw­sze będą dy­rek­torzy i urzędni­cy wyżsi, którzy będą mu­sieli na­wet co in­ne­go jeść niż maj­strzy w fab­ry­kach, bo pra­ca umysłowa wy­maga in­nych skład­ników mózgu - mózgu i jedzenia.Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich Komputery pzyszłości będą miały zapewne tylko 1000 lamp próżniowych i być może będą ważyły zaledwie półtorej tony. Popula Mechanic.Życie równie dob­rze może być fil­mem, które­go poszczególne, naj­drob­niej­sze ujęcia są za­pisy­wane na ser­we­rach zbioro­wej podświado­mości ja­ko per­fekcyj­nie od­wzo­rowa­ne, wielo­wymiaro­we ob­ra­zy. Jak ma­my spos­trzec różnicę z per­spek­ty­wy najzwyk­lej­sze­go widza? Nie wiemy jak te­go do­konać. Ale gdy znaj­dziemy sposób aby się do­wie­dzieć, uda nam się je­dynie za­bić pojęcie wiary, zniżając je do po­ziomu najzwyk­lej­sze­go, rac­jo­nal­ne­go faktu.Ko­lej­ny deszcz ob­my­wa strach przed przyszłością. Ko­lej­na noc za­myka drzwi dob­rym nadziejom i no­wym miłościom. Ko­lej­ne dni zdają się nie być no­wym jut­rem, tym lepszym. A po­roz­rzu­cane słowa nie chcą układać się w wiersze. Ko­lej­ny człowiek odszedł strącając w ot­chłań samotności. Roz­bierają mnie na kawałki sta­re i no­we miłości.Być zwy­ciężonym i nie ulec to zwy­cięstwo, zwy­ciężyć i spocząć na laurach - to klęska.