Może to wy­daje się śmie­szne, ale czuję że zos­ta­niesz dla mo­jego szczęśli­wego końca.


może-to wy­daje ę-śmie­szne-ale-czuję-że zos­­niesz-dla-mo­jego-szczęśli­wego-końca
andreemożeto wy­daje sięśmie­sznealeczujęże zos­ta­nieszdlamo­jegoszczęśli­wegokońcamoże to wy­daje sięto wy­daje się śmie­szneale czujęczuję że zos­ta­nieszże zos­ta­niesz dladla mo­jegomo­jego szczęśli­wegoszczęśli­wego końcamoże to wy­daje się śmie­szneale czuję że zos­ta­nieszczuję że zos­ta­niesz dlaże zos­ta­niesz dla mo­jegodla mo­jego szczęśli­wegomo­jego szczęśli­wego końcaale czuję że zos­ta­niesz dlaczuję że zos­ta­niesz dla mo­jegoże zos­ta­niesz dla mo­jego szczęśli­wegodla mo­jego szczęśli­wego końcaale czuję że zos­ta­niesz dla mo­jegoczuję że zos­ta­niesz dla mo­jego szczęśli­wegoże zos­ta­niesz dla mo­jego szczęśli­wego końca

Może is­totnie, jes­teśmy śmie­szni. Ale nie po­winieneś myśleć, że fakt, iż coś jest śmie­szne, mości mar­ki­zie, oz­nacza, że nie jest niebezpieczne.Fakt, że ludzkie prob­le­my by­wają śmie­szne, a ludzie mi­mo to są często smut­ni, sta­nowi dla mnie je­dynie rzeczy­wistą sprzeczność.Za­nim zaw­rze­my szczęśli­we małżeństwo, mu­simy się nau­czyć szczęśli­wego by­cia sa­memu. W ten sposób nasze szczęście nie za­leży od wy­darzeń zewnętrznych, ale od wewnętrznej radości.[To] fik­cja, którą kar­mi się nasza pra­wica, że pol­ska tożsa­mość to jest zba­wienie i że Po­lako­wi po­może tyl­ko i prze­de wszys­tkim in­ny Po­lak – byłoby to śmie­szne, gdy­by nie było tragiczne.To czy zos­ta­niesz złama­ny fi­zycznie nie za­leży od Ciebie, ale to czy zos­ta­niesz złama­ny psychicznie już tak.Ludzie bied­ni - we­seli ... śmie­szne pieniądze.