Możemy być tyl­ko tym, czym jes­teśmy, niczym więcej i niczym mniej.


możemy-być-tyl­ko-tym-czym-jes­teśmy-niczym-więcej-i niczym-mniej
terry goodkindmożemybyćtyl­kotymczymjes­teśmyniczymwięceji niczymmniejmożemy byćbyć tyl­kotyl­ko tymczym jes­teśmyniczym więcejwięcej i niczymi niczym mniejmożemy być tyl­kobyć tyl­ko tymniczym więcej i niczymwięcej i niczym mniejmożemy być tyl­ko tymniczym więcej i niczym mniej

Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje.Jes­teśmy kształto­wani przez nasze myśli. Jes­teśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmąco­ny, przychodzi szczęście i podąża za na­mi jak cień.I nie urodziłem się wiel­kim, potężnym dębem, gonną ol­chą. I nie urodziłem się niczym in­nym, tyl­ko tym, czym jes­tem. I nie urodziłem się z po­zora­mi. Tyl­ko z ner­wa­mi., Z ner­wa­mi tuż pod cieniutką skórką.Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś.Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat.Miarą praw­dzi­wego szczęścia są ilości stanów eufo­rycznych które przyżywa­my. Czym ich więcej tym jes­teśmy bar­dziej szczęśliwi.