Możemy nie mieć wpływu na ilość ob­rotów swo­jej klep­sydry, ale możemy spra­wić, aby prze­sypy­wało się przez nią coś piękniej­sze­go niż piasek. Z cyk­lu po­wieści


możemy-nie mieć-wpływu-na ilość-ob­rotów-swo­jej-klep­sydry-ale-możemy-spra­wić-aby prze­sypy­wało ę-przez-ą-coś
ridermożemynie miećwpływuna ilośćob­rotówswo­jejklep­sydryalemożemyspra­wićaby prze­sypy­wało sięprzezniącośpiękniej­sze­goniżpiasekcyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniamożemy nie miećnie mieć wpływuwpływu na ilośćna ilość ob­rotówob­rotów swo­jejswo­jej klep­sydryale możemymożemy spra­wićaby prze­sypy­wało się przezprzez niąnią coścoś piękniej­sze­gopiękniej­sze­go niżniż piasekz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniamożemy nie mieć wpływunie mieć wpływu na ilośćwpływu na ilość ob­rotówna ilość ob­rotów swo­jejob­rotów swo­jej klep­sydryale możemy spra­wićaby prze­sypy­wało się przez niąprzez nią cośnią coś piękniej­sze­gocoś piękniej­sze­go niżpiękniej­sze­go niż piasekz cyk­lu po­wieści

Cze­go nie możemy się nau­czyć, umiemy tyl­ko zazdrościć. Z cyk­lu po­wieści Naj­piękniej­sze his­to­rie pisze się w ścianach serca. Z cyk­lu po­wieści Na mądrość składa się nie tyl­ko włas­na wie­dza, ale i prze­widy­wanie głupot innych. Z cyk­lu po­wieści Lep­szy dob­ry za­miar bez re­zul­ta­tu, niż suk­ces wy­muszo­ny przez nacisk. Z cyk­lu po­wieści Dys­tans do siebie nie ma od­ległości, ma swo­bodę życia. Z cyk­lu po­wieści Nie­szczęścia chodzą po ludziach, ale to ludzie mogą przez nie przejść. Z cyk­lu po­wieści