Możemy pójść do nieba, Ale możemy poszu­kać włas­nych miejsc, A na­wet jeśli wy­bie­rze­my niebo, War­to swoją drogą doń dojść.


możemy-pójść-do nieba-ale-możemy-poszu­kać-włas­nych-miejsc-a-na­wet-śli-wy­bie­rze­my-niebo-war­to-swoją-drogą-doń-dojść
fyrflemożemypójśćdo niebaalemożemyposzu­kaćwłas­nychmiejscna­wetjeśliwy­bie­rze­myniebowar­toswojądrogądońdojśćmożemy pójśćpójść do niebaale możemymożemy poszu­kaćposzu­kać włas­nychwłas­nych miejscna­wet jeślijeśli wy­bie­rze­mywy­bie­rze­my niebowar­to swojąswoją drogądrogą dońdoń dojśćmożemy pójść do niebaale możemy poszu­kaćmożemy poszu­kać włas­nychposzu­kać włas­nych miejsca na­wet jeślina­wet jeśli wy­bie­rze­myjeśli wy­bie­rze­my niebowar­to swoją drogąswoją drogą dońdrogą doń dojśćale możemy poszu­kać włas­nychmożemy poszu­kać włas­nych miejsca na­wet jeśli wy­bie­rze­myna­wet jeśli wy­bie­rze­my niebowar­to swoją drogą dońswoją drogą doń dojśćale możemy poszu­kać włas­nych miejsca na­wet jeśli wy­bie­rze­my niebowar­to swoją drogą doń dojść

Każde z nas mu­si pójść inną drogą i żyć osob­no, nie możemy żyć ze sobą za kil­ka lat mi po­wiesz, że u Ciebie wszys­tko spoko będzie tak, ja wierzę w to głęboko Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia? Nie możemy zro­bić ani kro­ku w stronę nieba. Ta­ka podróż w pionie przek­racza nasze możli­wości. Jeśli jed­nak przez dłuższy czas pat­rzy­my w niebo, przychodzi Bóg i za­biera nas do góry. Pod­no­si nas z łatwością.To jest czas, w którym na­leży iść. Pójść i poszu­kać siebie.Boga możemy szukać rozumem, ale znaleźć możemy Go tylko sercem.Nie możemy z naszego życia wyrwać ani jednej strony, ale książkę wrzucić w ogień możemy.