Możemy pójść do nieba, Ale możemy poszu­kać włas­nych miejsc, A na­wet jeśli wy­bie­rze­my niebo, War­to swoją drogą doń dojść.


możemy-pójść-do nieba-ale-możemy-poszu­kać-włas­nych-miejsc-a-na­wet-śli-wy­bie­rze­my-niebo-war­to-swoją-drogą-doń-dojść
fyrflemożemypójśćdo niebaalemożemyposzu­kaćwłas­nychmiejscna­wetjeśliwy­bie­rze­myniebowar­toswojądrogądońdojśćmożemy pójśćpójść do niebaale możemymożemy poszu­kaćposzu­kać włas­nychwłas­nych miejscna­wet jeślijeśli wy­bie­rze­mywy­bie­rze­my niebowar­to swojąswoją drogądrogą dońdoń dojśćmożemy pójść do niebaale możemy poszu­kaćmożemy poszu­kać włas­nychposzu­kać włas­nych miejsca na­wet jeślina­wet jeśli wy­bie­rze­myjeśli wy­bie­rze­my niebowar­to swoją drogąswoją drogą dońdrogą doń dojśćale możemy poszu­kać włas­nychmożemy poszu­kać włas­nych miejsca na­wet jeśli wy­bie­rze­myna­wet jeśli wy­bie­rze­my niebowar­to swoją drogą dońswoją drogą doń dojśćale możemy poszu­kać włas­nych miejsca na­wet jeśli wy­bie­rze­my niebowar­to swoją drogą doń dojść

Każde z nas mu­si pójść inną drogą i żyć osob­no, nie możemy żyć ze sobą za kil­ka lat mi po­wiesz, że u Ciebie wszys­tko spoko będzie tak, ja wierzę w to głęboko  -koochamsiebie
każde-z nas-mu­-pójść-inną-drogą-i-żyć-osob­no-nie możemy-żyć-ze sobą-za-kil­ka-lat-mi po­wiesz-że u ciebie-wszys­tko-spoko
To jest czas, w którym na­leży iść. Pójść i poszu­kać siebie. -AnDree
to jest czas-w którym na­ży-iść-pójść-i poszu­kać-siebie
Boga możemy szukać rozumem, ale znaleźć możemy Go tylko sercem. -József Eotvos
boga-możemy-szukać-rozumem-ale-znaleźć-możemy-go-tylko-sercem
Nie możemy z naszego życia wyrwać ani jednej strony, ale książkę wrzucić w ogień możemy. -George Sand
nie-możemy-z-naszego-życia-wyrwać-ani-jednej-strony-ale-książkę-wrzucić-w-ogień-możemy