Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą.


możemy-powiedzieć-o-człowieku-że-bywa-częściej-dobry-ż-zły-częściej-mądry-ż-głupi-częściej-energiczny-ż-apatyczny-i-na-odwrót-ale
lew tołstojmożemypowiedziećczłowiekużebywaczęściejdobryniżzłymądrygłupienergicznyapatycznynaodwrótalebędzienieprawdąjeślipowiemyjakimśjestalbomądryinnymzłygłupimyzawszetensposóbdzielimyludzitoniesłuszneludziejakrzekiwodawewszystkichjednakowawszędziesamarzekawąskaszerokaspokojnaczystazimnamętnaciepłataksamoludźmikażdyczłowieksobiezalążkiludzkichcechczasamiujawniateznówinnenierazzupełniedosiebieniepodobnypozostającjednakżewciążsobąmożemy powiedziećpowiedzieć oo człowiekuże bywabywa częściejczęściej dobrydobry niżniż złyczęściej mądrymądry niżniż głupiczęściej energicznyenergiczny niżniż apatycznyi nana odwrótale będziebędzie nieprawdąjeśli powiemypowiemy oo jakimśjakimś człowiekuże jestjest dobrydobry alboalbo mądryo innymże jestjest złyzły alboalbo głupimy zawszezawsze ww tenten sposóbsposób dzielimydzielimy ludzijest niesłuszneludzie sąsą jakjak rzekiwoda jestjest wewe wszystkichwszystkich jednakowawszędzie tata samaale rzekarzeka bywabywa wąskatak samosamo bywabywa zz ludźmikażdy człowiekczłowiek maw sobiesobie zalążkizalążki wszystkichwszystkich ludzkichludzkich cechczasami ujawniaujawnia teczasami znówznów innebywa nieraznieraz zupełniezupełnie dodo siebiesiebie niepodobnypozostając jednakżejednakże wciążwciąż sobąmożemy powiedzieć opowiedzieć o człowiekuże bywa częściejbywa częściej dobryczęściej dobry niżdobry niż złyczęściej mądry niżmądry niż głupiczęściej energiczny niżenergiczny niż apatycznyi na odwrótale będzie nieprawdąjeśli powiemy opowiemy o jakimśo jakimś człowiekuże jest dobryjest dobry albodobry albo mądrya o innymże jest złyjest zły albozły albo głupia my zawszemy zawsze wzawsze w tenw ten sposóbten sposób dzielimysposób dzielimy ludzii to jestludzie są jaksą jak rzekiwoda jest wejest we wszystkichwe wszystkich jednakowawszędzie ta samaale rzeka bywarzeka bywa wąskatak samo bywasamo bywa zbywa z ludźmikażdy człowiek maczłowiek ma wma w sobiew sobie zalążkisobie zalążki wszystkichzalążki wszystkich ludzkichwszystkich ludzkich cechczasami ujawnia teczasami znów innebywa nieraz zupełnienieraz zupełnie dozupełnie do siebiedo siebie niepodobnypozostając jednakże wciążjednakże wciąż sobą

Kobietę, która zbyt wysokie albo zbyt niskie pojęcie ma o mężczyźnie, zawsze spotyka zawód, bo mężczyzna rzadko jest zły jak szatan, ale dobry jak anioł także nie jest. -Philip Chesterfield
kobietę-która-zbyt-wysokie-albo-zbyt-niskie-pojęcie-o-mężczyźnie-zawsze-spotyka-zawód-bo-mężczyzna-rzadko-jest-zły-jak-szatan-ale-dobry-jak
Pa­radoks życia pub­liczne­go: zły po­lityk po­kazy­wany jest częściej w me­diach niż wy­bit­ny artysta. -Jan Stępień
pa­radoks-życia-pub­liczne­go-zły-po­lityk-po­kazy­wany-jest częściej-w me­diach-ż-wy­bit­ny-artysta
Jeśli niekiedy samotność młodym bywa użyteczną, jakże często oderwanie się zupełnie od świata bywa zgubne i wiedzie do zdziczenia. -Józef Ignacy Kraszewski
jeśli-niekiedy-samotność-młodym-bywa-użyteczną-jakże-często-oderwanie-ę-zupełnie-od-świata-bywa-zgubne-i-wiedzie-do-zdziczenia
Człowiek to takie Zwierzę, które ma tak ogromne możliwości rozwoju, że nigdy nie może o sobie powiedzieć, że jest za mądry, za dobry lub za doskonały. -Urszula Ruszkowska
człowiek-to-takie-zwierzę-które-tak-ogromne-możliwoś-rozwoju-że-nigdy-nie-może-o-sobie-powiedzieć-że-jest-za-mądry-za-dobry-lub-za
Ból młodości bywa czasami tak intensywny, że później niektóre uczucia na zawsze zostaną przytępione. -Margot Fonteyn
ból-młodoś-bywa-czasami-tak-intensywny-że-później-niektóre-uczucia-na-zawsze-zostaną-przytępione
Gentleman - mężczyzna, który stale wygląda na tak grzecznego, jak bywa czasami. -Grace Kelly
gentleman-mężczyzna-który-stale-wygląda-na-tak-grzecznego-jak-bywa-czasami