Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować.


możesz-cieszyć-ę-życiem-tylko-z-pewnej-odległoś-wolno-spojrzeć-na-rzeczy-ale-nie-możesz-ich-spróbować
jim morrisonmożeszcieszyćsiężyciemtylkopewnejodległościwolnospojrzećnarzeczyaleniemożeszichspróbowaćmożesz cieszyćcieszyć sięsię życiemtylko zz pewnejpewnej odległościwolno cici spojrzećspojrzeć nana rzeczyale nienie możeszmożesz ichich spróbowaćmożesz cieszyć sięcieszyć się życiemtylko z pewnejz pewnej odległościwolno ci spojrzećci spojrzeć naspojrzeć na rzeczyale nie możesznie możesz ichmożesz ich spróbowaćmożesz cieszyć się życiemtylko z pewnej odległościwolno ci spojrzeć naci spojrzeć na rzeczyale nie możesz ichnie możesz ich spróbowaćwolno ci spojrzeć na rzeczyale nie możesz ich spróbować

Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że to były rzeczy wielkie.Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że były to rzeczy wielkieStoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie.Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Po­całunek to niez­wykła rzecz. Możesz całować całe życie i będzie to czynność. Możesz po­całować raz i będzie to całym życiem.