Możesz czy­tać ze mnie jak z ot­wartej księgi. Może trochę po­dar­tej, w niektórych miej­scach przy­palo­nej i bez pozłaca­nej okład­ki, jed­nak z bo­gatą treścią.


możesz-czy­ć-ze mnie-jak z ot­wartej-księgi-może trochę-po­dar­tej-w niektórych-miej­scach-przy­palo­nej-i bez-pozłaca­nej
nighthuntressmożeszczy­taćze mniejak z ot­wartejksięgimoże trochępo­dar­tejw niektórychmiej­scachprzy­palo­neji bezpozłaca­nejokład­kijed­nakz bo­gatątreściąmożesz czy­taćczy­tać ze mnieze mnie jak z ot­wartejjak z ot­wartej księgimoże trochę po­dar­tejw niektórych miej­scachmiej­scach przy­palo­nejprzy­palo­nej i bezi bez pozłaca­nejpozłaca­nej okład­kijed­nak z bo­gatąz bo­gatą treściąmożesz czy­tać ze mnieczy­tać ze mnie jak z ot­wartejze mnie jak z ot­wartej księgiw niektórych miej­scach przy­palo­nejmiej­scach przy­palo­nej i bezprzy­palo­nej i bez pozłaca­neji bez pozłaca­nej okład­kijed­nak z bo­gatą treścią

O ile pros­tszy byłby świat bez miłości, jed­nak nie da czy­tać się książki bez treści. -respirer
o ile-pros­tszy-byłby-świat-bez-miłoś-jed­nak-nie da czy­ć ę-książki-bez-treś